99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040455
โรงเรียนลานกระบือวิทยา เด็กปกติ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 232 150 14 71 33.09 11.22 22.06 33.91      
ภาษาไทย 232 60 1 37 15.51 7.61 25.85 49.06 28.88 58.62 12.50
  - การอ่าน 232 16 0 11 3.43 2.26 21.42 65.92      
  - การเขียน 232 8 0 7 2.15 1.84 26.89 85.75      
  - การฟัง การดู และการพูด 232 8 0 8 2.89 2.40 36.10 83.06      
  - หลักการใช้ภาษา 232 12 0 10 3.68 1.91 30.64 52.07      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 232 16 0 10 3.37 2.15 21.07 63.91      
คณิตศาสตร์ 232 40 2 18 8.00 2.96 20.01 36.97 10.78 84.91 4.31
  - จำนวนและการดำเนินการ 232 14 0 6 2.56 1.40 18.29 54.82      
  - การวัด 232 4 0 3 0.56 0.69 14.12 122.78      
  - เรขาคณิต 232 10 0 7 2.31 1.38 23.15 59.63      
  - พีชคณิต 232 8 0 5 1.92 1.22 24.03 63.72      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 232 4 0 3 0.64 0.71 16.06 110.96      
วิทยาศาสตร์ 232 50 3 22 9.58 3.73 19.16 38.94 20.69 71.12 8.19
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 232 13 0 9 1.90 1.69 14.62 88.84      
  - สารและสมบัติของสาร 232 13 0 10 3.01 1.85 23.14 61.54      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 232 7 0 6 1.99 1.17 28.45 58.73      
  - พลังงาน 232 9 0 6 1.61 1.24 17.91 76.69      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 232 8 0 4 1.06 1.01 13.31 94.54      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67