99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040456
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร เด็กปกติ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 102 150 19 66 36.72 9.78 24.48 26.64      
ภาษาไทย 102 60 5 38 17.34 6.30 28.91 36.34 10.78 76.47 12.75
  - การอ่าน 102 16 0 10 3.72 2.21 23.22 59.45      
  - การเขียน 102 8 0 7 2.79 1.75 34.93 62.77      
  - การฟัง การดู และการพูด 102 8 0 8 3.13 2.16 39.09 69.07      
  - หลักการใช้ภาษา 102 12 0 10 4.05 1.93 33.74 47.70      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 102 16 0 11 3.66 2.25 22.86 61.51      
คณิตศาสตร์ 102 40 2 21 8.49 3.14 21.23 37.01 7.84 85.29 6.86
  - จำนวนและการดำเนินการ 102 14 0 7 2.60 1.53 18.56 58.90      
  - การวัด 102 4 0 3 0.72 0.72 17.89 100.98      
  - เรขาคณิต 102 10 0 7 2.55 1.51 25.49 59.36      
  - พีชคณิต 102 8 0 5 1.94 1.27 24.26 65.57      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 102 4 0 3 0.69 0.76 17.16 110.38      
วิทยาศาสตร์ 102 50 1 21 10.88 3.85 21.76 35.42 13.73 74.51 11.76
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 102 13 0 7 2.37 1.65 18.25 69.40      
  - สารและสมบัติของสาร 102 13 0 11 3.46 2.12 26.62 61.35      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 102 7 0 4 2.05 1.04 29.27 50.64      
  - พลังงาน 102 9 0 5 1.86 1.32 20.70 70.88      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 102 8 0 4 1.14 1.02 14.22 89.26      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67