99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040458
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เด็กปกติ
อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 167 150 16 74 36.09 11.89 24.06 32.95      
ภาษาไทย 167 60 3 35 16.55 7.22 27.58 43.63 19.76 64.07 16.17
  - การอ่าน 167 16 0 12 3.96 2.69 24.78 67.82      
  - การเขียน 167 8 0 6 2.39 1.74 29.87 72.76      
  - การฟัง การดู และการพูด 167 8 0 8 2.96 2.03 37.05 68.47      
  - หลักการใช้ภาษา 167 12 0 9 3.68 1.92 30.64 52.25      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 167 16 0 12 3.56 2.35 22.23 66.01      
คณิตศาสตร์ 167 40 0 20 8.19 3.02 20.48 36.82 6.59 86.83 6.59
  - จำนวนและการดำเนินการ 167 14 0 6 2.57 1.53 18.39 59.44      
  - การวัด 167 4 0 2 0.50 0.64 12.57 127.01      
  - เรขาคณิต 167 10 0 8 2.46 1.63 24.55 66.27      
  - พีชคณิต 167 8 0 6 2.02 1.33 25.22 66.05      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 167 4 0 3 0.64 0.72 16.02 112.63      
วิทยาศาสตร์ 167 50 3 27 11.35 4.41 22.69 38.84 10.18 73.65 16.17
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 167 13 0 9 2.70 2.08 20.77 76.96      
  - สารและสมบัติของสาร 167 13 0 10 3.34 1.81 25.66 54.14      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 167 7 0 5 2.05 1.19 29.34 58.12      
  - พลังงาน 167 9 0 6 1.93 1.22 21.42 63.02      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 167 8 0 5 1.33 1.11 16.62 83.16      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67