99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040459
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เด็กปกติ
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 184 150 13 74 36.53 12.53 24.35 34.30      
ภาษาไทย 184 60 1 37 16.15 7.02 26.91 43.48 21.20 67.93 10.87
  - การอ่าน 184 16 0 13 3.92 2.48 24.49 63.35      
  - การเขียน 184 8 0 6 2.36 1.76 29.55 74.43      
  - การฟัง การดู และการพูด 184 8 0 8 2.87 2.15 35.87 74.79      
  - หลักการใช้ภาษา 184 12 0 8 3.52 1.70 29.35 48.14      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 184 16 0 11 3.47 2.28 21.71 65.60      
คณิตศาสตร์ 184 40 3 25 8.88 3.87 22.20 43.57 4.89 84.24 10.87
  - จำนวนและการดำเนินการ 184 14 0 9 2.77 1.67 19.76 60.40      
  - การวัด 184 4 0 3 0.68 0.72 17.12 104.50      
  - เรขาคณิต 184 10 0 9 2.48 1.63 24.84 65.61      
  - พีชคณิต 184 8 0 6 2.23 1.33 27.85 59.75      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 184 4 0 3 0.72 0.81 17.93 112.55      
วิทยาศาสตร์ 184 50 3 28 11.50 4.84 23.00 42.05 15.22 65.76 19.02
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 184 13 0 9 2.65 2.18 20.40 82.01      
  - สารและสมบัติของสาร 184 13 0 8 3.20 1.78 24.58 55.66      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 184 7 0 6 2.38 1.41 33.93 59.31      
  - พลังงาน 184 9 0 8 1.98 1.39 21.98 70.30      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 184 8 0 5 1.30 1.05 16.24 81.00      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67