99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040460
โรงเรียนระหานวิทยา เด็กปกติ
อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 126 150 16 83 38.20 12.99 25.47 34.01      
ภาษาไทย 126 60 5 35 16.60 6.66 27.67 40.09 17.46 69.84 12.70
  - การอ่าน 126 16 0 10 3.63 2.30 22.72 63.37      
  - การเขียน 126 8 0 7 2.36 1.81 29.46 76.73      
  - การฟัง การดู และการพูด 126 8 0 8 3.19 2.36 39.88 74.04      
  - หลักการใช้ภาษา 126 12 0 9 3.77 1.58 31.42 41.93      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 126 16 0 8 3.65 2.05 22.82 56.12      
คณิตศาสตร์ 126 40 2 20 9.47 3.55 23.67 37.54 5.56 83.33 11.11
  - จำนวนและการดำเนินการ 126 14 0 8 2.83 1.48 20.18 52.22      
  - การวัด 126 4 0 4 0.65 0.71 16.27 108.77      
  - เรขาคณิต 126 10 0 7 3.01 1.61 30.08 53.61      
  - พีชคณิต 126 8 0 6 2.22 1.34 27.78 60.48      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 126 4 0 3 0.76 0.78 19.05 102.92      
วิทยาศาสตร์ 126 50 2 31 12.13 5.20 24.25 42.89 9.52 68.25 22.22
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 126 13 0 11 2.95 2.26 22.71 76.50      
  - สารและสมบัติของสาร 126 13 0 9 3.56 2.14 27.41 60.19      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 126 7 0 6 2.48 1.32 35.37 53.51      
  - พลังงาน 126 9 0 6 2.18 1.35 24.25 61.99      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 126 8 0 4 0.95 0.95 11.90 99.26      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67