99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040461
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เด็กปกติ
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 110 150 14 64 33.71 10.48 22.47 31.09      
ภาษาไทย 110 60 3 34 16.32 7.31 27.20 44.79 19.09 65.45 15.45
  - การอ่าน 110 16 0 11 3.95 2.47 24.72 62.36      
  - การเขียน 110 8 0 7 2.37 1.84 29.66 77.62      
  - การฟัง การดู และการพูด 110 8 0 8 2.69 1.95 33.64 72.38      
  - หลักการใช้ภาษา 110 12 0 8 3.79 1.94 31.59 51.05      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 110 16 0 9 3.51 2.03 21.93 57.87      
คณิตศาสตร์ 110 40 2 17 7.61 3.02 19.02 39.73 12.73 82.73 4.55
  - จำนวนและการดำเนินการ 110 14 0 7 2.65 1.61 18.90 60.71      
  - การวัด 110 4 0 3 0.59 0.64 14.77 108.24      
  - เรขาคณิต 110 10 0 6 1.91 1.24 19.09 64.85      
  - พีชคณิต 110 8 0 5 1.76 1.26 22.05 71.61      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 110 4 0 3 0.70 0.75 17.50 106.96      
วิทยาศาสตร์ 110 50 3 21 9.78 3.57 19.56 36.52 16.36 77.27 6.36
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 110 13 0 8 2.23 1.77 17.13 79.68      
  - สารและสมบัติของสาร 110 13 0 8 2.78 1.50 21.40 54.09      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 110 7 0 5 1.95 1.19 27.79 61.03      
  - พลังงาน 110 9 0 6 1.76 1.27 19.60 72.02      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 110 8 0 5 1.06 0.95 13.30 89.40      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67