99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350373
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 548 150 7 103 44.30 18.03 29.53 40.71      
ภาษาไทย 548 60 2 42 19.76 8.34 32.93 42.23 13.14 58.39 28.47
  - การอ่าน 548 16 0 14 4.39 2.60 27.45 59.15      
  - การเขียน 548 8 0 8 2.89 1.91 36.09 66.29      
  - การฟัง การดู และการพูด 548 8 0 8 3.45 2.46 43.07 71.37      
  - หลักการใช้ภาษา 548 12 0 12 4.76 2.32 39.70 48.75      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 548 16 0 13 4.27 2.53 26.67 59.35      
คณิตศาสตร์ 548 40 1 37 11.63 6.58 29.08 56.60 5.66 65.15 29.20
  - จำนวนและการดำเนินการ 548 14 0 13 3.91 2.71 27.89 69.43      
  - การวัด 548 4 0 4 0.81 0.88 20.35 107.80      
  - เรขาคณิต 548 10 0 10 3.44 2.39 34.38 69.57      
  - พีชคณิต 548 8 0 8 2.60 1.54 32.50 59.41      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 548 4 0 4 0.87 0.89 21.85 102.18      
วิทยาศาสตร์ 548 50 0 34 12.91 6.00 25.82 46.51 13.32 58.39 28.28
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 548 13 0 13 3.18 2.63 24.44 82.85      
  - สารและสมบัติของสาร 548 13 0 13 3.86 2.38 29.73 61.61      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 548 7 0 6 2.48 1.34 35.45 53.96      
  - พลังงาน 548 9 0 6 1.89 1.21 20.97 64.29      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 548 8 0 6 1.50 1.14 18.73 76.42      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67