99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350377
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 201 150 13 67 33.61 10.01 22.40 29.78      
ภาษาไทย 201 60 3 37 14.98 6.21 24.96 41.47 20.90 72.14 6.97
  - การอ่าน 201 16 0 12 3.52 2.26 22.01 64.18      
  - การเขียน 201 8 0 6 1.95 1.58 24.38 80.87      
  - การฟัง การดู และการพูด 201 8 0 8 2.83 2.09 35.39 73.77      
  - หลักการใช้ภาษา 201 12 0 8 3.40 1.63 28.32 48.09      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 201 16 0 11 3.27 2.07 20.46 63.27      
คณิตศาสตร์ 201 40 1 20 8.50 3.10 21.24 36.43 7.96 84.08 7.96
  - จำนวนและการดำเนินการ 201 14 0 7 2.76 1.62 19.69 58.79      
  - การวัด 201 4 0 3 0.54 0.66 13.43 122.02      
  - เรขาคณิต 201 10 0 6 2.49 1.38 24.93 55.32      
  - พีชคณิต 201 8 0 6 2.05 1.26 25.68 61.41      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 201 4 0 3 0.66 0.70 16.42 107.30      
วิทยาศาสตร์ 201 50 3 21 10.13 3.65 20.27 35.98 15.42 74.13 10.45
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 201 13 0 9 2.23 1.89 17.15 84.98      
  - สารและสมบัติของสาร 201 13 0 8 2.78 1.60 21.39 57.55      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 201 7 0 6 2.27 1.19 32.48 52.41      
  - พลังงาน 201 9 0 5 1.69 1.13 18.74 67.25      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 201 8 0 4 1.16 1.00 14.55 86.24      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67