99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350374
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เด็กปกติ
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 103 150 11 54 31.09 9.25 20.72 29.77      
ภาษาไทย 103 60 2 32 14.25 6.25 23.75 43.84 24.27 70.87 4.85
  - การอ่าน 103 16 0 9 3.65 2.23 22.82 61.22      
  - การเขียน 103 8 0 6 2.17 1.72 27.06 79.24      
  - การฟัง การดู และการพูด 103 8 0 7 2.15 1.86 26.82 86.68      
  - หลักการใช้ภาษา 103 12 0 8 3.16 1.60 26.29 50.75      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 103 16 0 9 3.14 1.94 19.60 61.88      
คณิตศาสตร์ 103 40 1 13 7.34 2.55 18.35 34.74 14.56 85.44 0.00
  - จำนวนและการดำเนินการ 103 14 0 6 2.39 1.42 17.06 59.28      
  - การวัด 103 4 0 2 0.45 0.56 11.17 124.35      
  - เรขาคณิต 103 10 0 5 2.04 1.34 20.39 65.85      
  - พีชคณิต 103 8 0 5 1.94 1.23 24.27 63.21      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 103 4 0 2 0.52 0.64 13.11 121.94      
วิทยาศาสตร์ 103 50 2 18 9.50 3.35 18.99 35.30 23.30 70.87 5.83
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 103 13 0 9 1.79 1.65 13.74 92.30      
  - สารและสมบัติของสาร 103 13 0 6 2.80 1.54 21.51 54.94      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 103 7 0 6 2.14 1.29 30.51 60.46      
  - พลังงาน 103 9 0 5 1.77 1.16 19.63 65.92      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 103 8 0 4 1.01 0.95 12.62 94.56      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67