99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350379
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เด็กปกติ
อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 107 150 12 57 30.76 9.42 20.50 30.62      
ภาษาไทย 107 60 1 31 13.22 6.27 22.04 47.40 28.04 65.42 6.54
  - การอ่าน 107 16 0 11 3.43 2.15 21.44 62.57      
  - การเขียน 107 8 0 6 1.87 1.69 23.36 90.33      
  - การฟัง การดู และการพูด 107 8 0 8 2.51 2.15 31.43 85.41      
  - หลักการใช้ภาษา 107 12 0 8 2.94 1.75 24.53 59.36      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 107 16 0 9 2.47 1.76 15.42 71.15      
คณิตศาสตร์ 107 40 1 23 8.26 3.12 20.65 37.74 9.35 86.92 3.74
  - จำนวนและการดำเนินการ 107 14 0 7 2.68 1.52 19.16 56.70      
  - การวัด 107 4 0 2 0.51 0.63 12.85 123.52      
  - เรขาคณิต 107 10 0 8 2.65 1.62 26.54 61.04      
  - พีชคณิต 107 8 0 6 1.79 1.30 22.31 73.01      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 107 4 0 2 0.63 0.71 15.65 112.98      
วิทยาศาสตร์ 107 50 3 19 9.27 3.30 18.54 35.61 19.63 74.77 5.61
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 107 13 0 7 1.86 1.67 14.31 89.99      
  - สารและสมบัติของสาร 107 13 0 6 2.69 1.34 20.70 49.85      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 107 7 0 6 2.12 1.23 30.31 58.17      
  - พลังงาน 107 9 0 5 1.67 1.10 18.59 65.57      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 107 8 0 4 0.93 0.89 11.57 95.87      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67