99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350382
โรงเรียนตะพานหิน เด็กปกติ
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 476 150 10 104 44.53 16.54 29.68 37.15      
ภาษาไทย 476 60 3 39 19.71 7.66 32.86 38.84 10.50 60.50 28.99
  - การอ่าน 476 16 0 13 4.37 2.54 27.30 58.19      
  - การเขียน 476 8 0 8 2.78 1.87 34.80 67.17      
  - การฟัง การดู และการพูด 476 8 0 8 3.27 2.28 40.91 69.54      
  - หลักการใช้ภาษา 476 12 0 10 5.04 2.06 42.00 40.94      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 476 16 0 12 4.25 2.33 26.56 54.87      
คณิตศาสตร์ 476 40 1 36 11.16 5.79 27.90 51.91 4.20 69.12 26.68
  - จำนวนและการดำเนินการ 476 14 0 13 3.80 2.43 27.18 63.87      
  - การวัด 476 4 0 4 0.73 0.86 18.17 118.17      
  - เรขาคณิต 476 10 0 10 3.19 2.05 31.91 64.10      
  - พีชคณิต 476 8 0 8 2.58 1.47 32.25 57.13      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 476 4 0 4 0.86 0.96 21.48 111.19      
วิทยาศาสตร์ 476 50 3 37 13.65 6.03 27.30 44.17 7.35 60.08 32.56
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 476 13 0 13 3.19 2.52 24.56 78.86      
  - สารและสมบัติของสาร 476 13 0 12 4.14 2.40 31.87 57.96      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 476 7 0 7 2.68 1.31 38.33 48.95      
  - พลังงาน 476 9 0 7 2.22 1.45 24.65 65.58      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 476 8 0 6 1.41 1.16 17.65 82.43      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67