99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350385
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 388 150 12 105 44.61 17.09 29.74 38.32      
ภาษาไทย 388 60 2 43 19.82 7.56 33.03 38.14 8.25 63.40 28.35
  - การอ่าน 388 16 0 13 4.51 2.59 28.17 57.40      
  - การเขียน 388 8 0 8 3.16 1.95 39.47 61.72      
  - การฟัง การดู และการพูด 388 8 0 8 3.48 2.34 43.46 67.36      
  - หลักการใช้ภาษา 388 12 0 11 4.55 2.02 37.95 44.31      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 388 16 0 15 4.12 2.26 25.76 54.85      
คณิตศาสตร์ 388 40 1 34 11.17 6.14 27.93 54.92 7.22 67.01 25.77
  - จำนวนและการดำเนินการ 388 14 0 12 3.77 2.52 26.95 66.90      
  - การวัด 388 4 0 4 0.70 0.86 17.53 122.05      
  - เรขาคณิต 388 10 0 10 3.34 2.24 33.43 67.00      
  - พีชคณิต 388 8 0 7 2.52 1.61 31.51 63.80      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 388 4 0 4 0.84 0.89 20.88 106.04      
วิทยาศาสตร์ 388 50 3 36 13.62 6.12 27.24 44.91 7.47 61.60 30.93
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 388 13 0 12 3.63 2.63 27.93 72.31      
  - สารและสมบัติของสาร 388 13 0 12 4.23 2.56 32.57 60.38      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 388 7 0 5 2.37 1.20 33.91 50.53      
  - พลังงาน 388 9 0 7 2.02 1.36 22.39 67.58      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 388 8 0 6 1.36 1.13 17.04 82.68      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67