99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350404
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 114 150 13 65 33.68 11.53 22.45 34.25      
ภาษาไทย 114 60 3 39 14.84 7.27 24.74 48.99 26.32 63.16 10.53
  - การอ่าน 114 16 0 11 3.82 2.59 23.90 67.65      
  - การเขียน 114 8 0 7 2.52 1.83 31.47 72.50      
  - การฟัง การดู และการพูด 114 8 0 8 2.25 2.12 28.18 93.83      
  - หลักการใช้ภาษา 114 12 0 8 3.12 1.65 26.02 52.89      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 114 16 0 10 3.12 2.04 19.52 65.19      
คณิตศาสตร์ 114 40 3 17 8.47 2.99 21.18 35.29 7.89 85.09 7.02
  - จำนวนและการดำเนินการ 114 14 0 7 2.72 1.61 19.42 59.22      
  - การวัด 114 4 0 2 0.50 0.55 12.50 110.51      
  - เรขาคณิต 114 10 0 6 2.48 1.51 24.82 60.92      
  - พีชคณิต 114 8 0 6 2.16 1.25 26.97 58.02      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 114 4 0 3 0.61 0.77 15.35 125.42      
วิทยาศาสตร์ 114 50 3 26 10.36 4.09 20.72 39.44 12.28 78.95 8.77
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 114 13 0 9 2.22 2.00 17.07 90.27      
  - สารและสมบัติของสาร 114 13 0 9 2.90 1.56 22.33 53.82      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 114 7 0 6 2.17 1.31 30.95 60.45      
  - พลังงาน 114 9 0 5 1.89 1.24 21.05 65.25      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 114 8 0 6 1.18 1.11 14.69 94.18      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67