99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350387
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เด็กปกติ
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 236 150 13 76 34.67 12.37 23.11 35.67      
ภาษาไทย 236 60 2 38 16.19 7.24 26.98 44.74 19.49 69.07 11.44
  - การอ่าน 236 16 0 12 3.88 2.42 24.26 62.22      
  - การเขียน 236 8 0 7 2.40 1.79 29.98 74.62      
  - การฟัง การดู และการพูด 236 8 0 8 2.78 2.25 34.75 80.97      
  - หลักการใช้ภาษา 236 12 0 9 3.60 1.74 29.98 48.27      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 236 16 0 12 3.53 2.31 22.09 65.33      
คณิตศาสตร์ 236 40 0 21 8.59 3.70 21.48 43.04 11.02 77.54 11.44
  - จำนวนและการดำเนินการ 236 14 0 9 2.71 1.65 19.37 60.87      
  - การวัด 236 4 0 3 0.63 0.71 15.68 112.60      
  - เรขาคณิต 236 10 0 6 2.39 1.41 23.90 58.93      
  - พีชคณิต 236 8 0 6 2.15 1.24 26.91 57.70      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 236 4 0 4 0.71 0.86 17.80 121.02      
วิทยาศาสตร์ 236 50 3 25 9.89 4.07 19.77 41.19 18.22 73.73 8.05
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 236 13 0 12 2.08 1.90 15.97 91.74      
  - สารและสมบัติของสาร 236 13 0 11 2.99 1.83 22.98 61.41      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 236 7 0 5 2.03 1.10 29.06 54.21      
  - พลังงาน 236 9 0 5 1.68 1.15 18.69 68.62      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 236 8 0 5 1.11 1.03 13.82 93.33      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67