99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350391
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เด็กปกติ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 149 150 12 82 36.91 14.63 24.60 39.64      
ภาษาไทย 149 60 2 35 16.42 7.63 27.36 46.51 20.81 61.74 17.45
  - การอ่าน 149 16 0 10 3.48 2.22 21.77 63.64      
  - การเขียน 149 8 0 7 2.86 1.82 35.74 63.51      
  - การฟัง การดู และการพูด 149 8 0 8 2.98 2.39 37.25 80.18      
  - หลักการใช้ภาษา 149 12 0 11 3.83 1.94 31.88 50.73      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 149 16 0 11 3.27 2.33 20.43 71.28      
คณิตศาสตร์ 149 40 1 28 9.06 4.75 22.65 52.40 12.08 72.48 15.44
  - จำนวนและการดำเนินการ 149 14 0 12 3.05 2.10 21.76 68.92      
  - การวัด 149 4 0 2 0.60 0.66 14.93 109.95      
  - เรขาคณิต 149 10 0 9 2.67 1.92 26.71 71.96      
  - พีชคณิต 149 8 0 6 2.11 1.41 26.34 67.14      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 149 4 0 2 0.64 0.73 15.94 114.18      
วิทยาศาสตร์ 149 50 3 25 11.43 4.75 22.86 41.55 14.77 66.44 18.79
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 149 13 0 11 2.61 2.29 20.08 87.56      
  - สารและสมบัติของสาร 149 13 0 9 3.42 1.76 26.28 51.62      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 149 7 0 6 2.35 1.21 33.56 51.65      
  - พลังงาน 149 9 0 7 1.80 1.22 19.99 67.78      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 149 8 0 5 1.26 1.05 15.69 83.44      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67