99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350392
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 101 150 18 68 36.74 11.13 24.50 30.30      
ภาษาไทย 101 60 5 30 16.62 6.14 27.71 36.93 11.88 78.22 9.90
  - การอ่าน 101 16 0 8 3.50 1.93 21.84 55.13      
  - การเขียน 101 8 0 7 3.04 1.91 38.00 62.75      
  - การฟัง การดู และการพูด 101 8 0 8 2.91 2.09 36.39 71.75      
  - หลักการใช้ภาษา 101 12 0 7 3.39 1.73 28.22 50.98      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 101 16 0 10 3.79 2.28 23.70 60.06      
คณิตศาสตร์ 101 40 3 21 8.75 3.87 21.88 44.20 9.90 76.24 13.86
  - จำนวนและการดำเนินการ 101 14 0 7 2.62 1.41 18.74 53.59      
  - การวัด 101 4 0 2 0.60 0.66 15.10 110.03      
  - เรขาคณิต 101 10 0 6 2.52 1.51 25.25 59.96      
  - พีชคณิต 101 8 0 7 2.34 1.63 29.21 69.61      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 101 4 0 3 0.66 0.75 16.58 113.37      
วิทยาศาสตร์ 101 50 3 20 11.37 3.97 22.73 34.92 10.89 73.27 15.84
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 101 13 0 11 3.03 2.28 23.31 75.19      
  - สารและสมบัติของสาร 101 13 0 8 3.18 1.68 24.45 52.72      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 101 7 0 5 2.13 1.21 30.41 57.02      
  - พลังงาน 101 9 0 5 1.86 1.27 20.68 67.97      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 101 8 0 5 1.17 0.99 14.60 84.79      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67