99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350395
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เด็กปกติ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 207 150 9 64 30.90 9.56 20.60 30.95      
ภาษาไทย 207 60 2 33 14.03 6.26 23.38 44.64 28.02 66.67 5.31
  - การอ่าน 207 16 0 10 3.23 2.18 20.17 67.46      
  - การเขียน 207 8 0 8 2.01 1.86 25.18 92.35      
  - การฟัง การดู และการพูด 207 8 0 8 2.35 1.96 29.35 83.67      
  - หลักการใช้ภาษา 207 12 0 9 3.33 1.71 27.78 51.28      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 207 16 0 10 3.11 2.12 19.41 68.17      
คณิตศาสตร์ 207 40 1 19 7.32 2.71 18.30 37.03 13.04 84.54 2.42
  - จำนวนและการดำเนินการ 207 14 0 7 2.55 1.35 18.22 52.91      
  - การวัด 207 4 0 2 0.55 0.64 13.77 116.79      
  - เรขาคณิต 207 10 0 5 1.68 1.19 16.81 70.93      
  - พีชคณิต 207 8 0 6 1.93 1.27 24.15 65.80      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 207 4 0 2 0.60 0.67 15.10 111.58      
วิทยาศาสตร์ 207 50 2 20 9.56 3.62 19.11 37.92 20.29 72.46 7.25
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 207 13 0 7 1.93 1.58 14.83 82.10      
  - สารและสมบัติของสาร 207 13 0 9 2.90 1.73 22.33 59.66      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 207 7 0 6 2.01 1.23 28.78 61.18      
  - พลังงาน 207 9 0 6 1.71 1.10 18.95 64.73      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 207 8 0 5 1.00 0.94 12.56 93.28      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67