99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350396
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 23 150 19 57 32.87 10.29 21.91 31.30      
ภาษาไทย 23 60 5 27 14.43 5.99 24.06 41.50 17.39 73.91 8.70
  - การอ่าน 23 16 1 9 3.78 2.17 23.64 57.46      
  - การเขียน 23 8 0 7 2.04 1.94 25.54 95.03      
  - การฟัง การดู และการพูด 23 8 0 8 2.83 2.23 35.33 78.87      
  - หลักการใช้ภาษา 23 12 0 7 3.13 1.87 26.09 59.61      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 23 16 0 9 2.65 2.08 16.58 78.44      
คณิตศาสตร์ 23 40 4 21 8.61 4.50 21.52 52.27 8.70 78.26 13.04
  - จำนวนและการดำเนินการ 23 14 1 7 3.00 1.81 21.43 60.30      
  - การวัด 23 4 0 2 0.70 0.70 17.39 101.04      
  - เรขาคณิต 23 10 0 6 2.04 1.74 20.43 85.37      
  - พีชคณิต 23 8 0 6 2.30 1.52 28.80 65.99      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 23 4 0 2 0.57 0.73 14.13 128.76      
วิทยาศาสตร์ 23 50 5 18 9.83 3.08 19.65 31.39 13.04 82.61 4.35
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 23 13 0 4 2.26 1.39 17.39 61.43      
  - สารและสมบัติของสาร 23 13 1 6 2.70 1.33 20.74 49.31      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 23 7 0 4 2.04 1.11 29.19 54.17      
  - พลังงาน 23 9 0 5 1.43 1.16 15.94 80.92      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 23 8 0 3 1.39 0.84 17.39 60.29      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67