99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1066350397
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา เด็กปกติ
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 141 150 16 66 36.06 10.58 24.04 29.34      
ภาษาไทย 141 60 6 35 17.10 6.72 28.50 39.29 15.60 70.92 13.48
  - การอ่าน 141 16 0 10 4.38 2.43 27.39 55.53      
  - การเขียน 141 8 0 6 2.65 1.77 33.07 66.88      
  - การฟัง การดู และการพูด 141 8 0 8 2.92 2.17 36.52 74.43      
  - หลักการใช้ภาษา 141 12 0 10 3.66 1.76 30.50 48.20      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 141 16 0 10 3.49 2.27 21.81 64.96      
คณิตศาสตร์ 141 40 3 21 7.97 3.11 19.93 39.07 11.35 82.98 5.67
  - จำนวนและการดำเนินการ 141 14 0 7 2.68 1.57 19.15 58.70      
  - การวัด 141 4 0 2 0.55 0.64 13.83 115.19      
  - เรขาคณิต 141 10 0 7 2.04 1.38 20.35 67.57      
  - พีชคณิต 141 8 0 7 2.10 1.29 26.24 61.66      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 141 4 0 3 0.60 0.70 15.07 115.40      
วิทยาศาสตร์ 141 50 4 22 10.99 3.88 21.97 35.35 9.22 78.72 12.06
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 141 13 0 9 2.52 2.04 19.42 80.97      
  - สารและสมบัติของสาร 141 13 0 7 3.04 1.58 23.35 52.15      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 141 7 0 6 2.29 1.35 32.73 58.92      
  - พลังงาน 141 9 0 5 1.95 1.28 21.67 65.53      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 141 8 0 4 1.18 1.00 14.80 84.79      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67