99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040442
โรงเรียนคลองลานวิทยา เด็กปกติ
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 244 150 12 70 33.50 10.72 22.33 32.02      
ภาษาไทย 244 60 3 35 15.27 6.77 25.45 44.35 18.03 70.90 11.07
  - การอ่าน 244 16 0 11 3.58 2.21 22.36 61.73      
  - การเขียน 244 8 0 7 2.03 1.76 25.36 86.88      
  - การฟัง การดู และการพูด 244 8 0 8 2.61 2.00 32.68 76.48      
  - หลักการใช้ภาษา 244 12 0 9 3.80 1.77 31.66 46.71      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 244 16 0 10 3.25 2.06 20.31 63.40      
คณิตศาสตร์ 244 40 2 21 8.14 3.30 20.34 40.52 11.07 81.97 6.97
  - จำนวนและการดำเนินการ 244 14 0 9 2.80 1.64 19.96 58.77      
  - การวัด 244 4 0 2 0.48 0.60 12.09 125.09      
  - เรขาคณิต 244 10 0 7 2.18 1.42 21.80 65.13      
  - พีชคณิต 244 8 0 7 1.95 1.32 24.39 67.50      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 244 4 0 3 0.73 0.75 18.14 103.36      
วิทยาศาสตร์ 244 50 2 24 10.09 3.53 20.18 34.95 13.93 78.28 7.79
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 244 13 0 8 2.06 1.70 15.83 82.80      
  - สารและสมบัติของสาร 244 13 0 10 2.95 1.65 22.70 55.83      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 244 7 0 6 2.17 1.18 30.97 54.57      
  - พลังงาน 244 9 0 5 1.70 1.17 18.94 68.64      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 244 8 0 5 1.21 1.01 15.11 83.62      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67