b1.gifb2.gifc1.gifd1.giffont-6.giffont-7.gifd1.gif


font-1.gif
font-2.gif
font-3.gif
font-4.gif
font-5.gif
font-6.gif
font-7.gif
font-8.gif
font-9.gif
font10.gif


 


 ตัวอย่างสื่อกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาชีววิทยา 1

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาชีววิทยา 2

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาชีววิทยา 3

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาชีววิทยา 4

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาเคมี 1

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาเคมี 1

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาเคมี 1

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาเคมี 1

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาฟิสิกส์ 1

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41

รายละเอียด : วีดีโอสอนวิชาฟิสิกส์ 2

ติดต่อขอรับสื่อได้ที่ สพม 41