17 กรกฎาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
7 มิถุนายน 2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
5 พฤษภาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
4 เมษายน 2560
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)