แนวทางการกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กำแพงเพชร?

1. แนวทาง การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
2. ภาษาไทย ม.ต้น
3. ภาษาไทย ม.ปลาย
4. คณิตศาสตร์ ม.ต้น
5. คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
6. วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
7. วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
8. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น
9. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.ปลาย
10. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
11. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
12. ศิลปะ ม.ต้น
13. ศิลปะ ม.ปลาย
14. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น
15. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย
16. ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น
17. ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย