1. กลุ่มอำนวยการ (Administration Group) คู่มือการปฎิบัติงาน
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group) คู่มือการปฎิบัติงาน
3. กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group) คู่มือการปฎิบัติงาน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group) คู่มือการปฎิบัติงาน
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group) คู่มือการปฎิบัติงาน
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group) คู่มือการปฎิบัติงาน
7. กลุ่มกฎหมายและคดี (law and Case Group) คู่มือการปฎิบัติงาน
8. หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group) คู่มือการปฎิบัติงาน
9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือการปฎิบัติงาน
10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Distance Learning Information & Communication Technology Group) คู่มือการปฎิบัติงาน


กลับหน้าแรก