1. กลุ่มอำนวยการ (Administration Group) มาตรฐานการให้บริการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group) มาตรฐานการให้บริการ
3. กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group) มาตรฐานการให้บริการ
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group) มาตรฐานการให้บริการ
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group) มาตรฐานการให้บริการ
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group) มาตรฐานการให้บริการ
7. กลุ่มกฎหมายและคดี (law and Case Group) มาตรฐานการให้บริการ
8. หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group) มาตรฐานการให้บริการ
9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานการให้บริการ
10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Distance Learning Information & Communication Technology Group) มาตรฐานการให้บริการ


กลับหน้าแรก