การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและการบริหารอัตรากำลัง

2. ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน

3. ด้านการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกลับหน้าแรก