รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)


กลับหน้าแรก