แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สพม.41

6. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การจัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาณวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แผนงาน/โครงการอบรม

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- กำหนดการอบรม

- รายงานสรุปผลงานอบรม

- ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมกลับหน้าแรก