มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจกลับหน้าแรก