ประวัติโดยสังเขปของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ชื่อ – สกุล                            นายอำนวย   อภิชาติตรากูล
ตำแหน่ง                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประวัติการทำงาน
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2527 เริ่มรับราชการ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร
- วันที่ 1 ตุลาคม 2535 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
- วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
- วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
- วันที่ 27 กันยายน 2556 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดแพงเพชร
- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 กลับหน้าแรก