ประวัติโดยสังเขปของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-ชื่อสกุล   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ สัญชาติ ไทย   เชื้อชาติ ไทย
วัน เดือน ปีเกิด 1 มีนาคม 2501      สถานภาพ  สมรส
2. อาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
3. สถานที่ทำงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41
4. วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  วิชาเอก บริหารการศึกษา
5. ที่อยู่ปัจจุบัน .......................
6. ประวัติการทำงาน  (ตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดและปัจจุบัน)  เฉพาะที่สำคัญ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตำแหน่ง
พ.ศ. 2520-2527  ครู โรงเรียนบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2528-2530  ศึกษานิเทศก์ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2531-2532  ศึกษานิเทศก์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2533-2536  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2537-2539  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2540-2544  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2545-2545  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2545-2546  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. 2546-2550  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต 1
พ.ศ. 2551-2553  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 1
พ.ศ. 2553-2558  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
พ.ศ. 2558-2559  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41กลับหน้าแรก