ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์บ้าน

มือถือ

E-mail

1

นายชาลี   นาคเอี่ยม

รก.ผอ.เขตฯ

055-378120

0819621168

Chareesec41@gmail.com

2

นายคำพอง   สมศรีสุข

รอง ผอ.เขตฯ

-

0898412773

Kompong_498@hotmail.com

3

นายแดง  วรศักดิ์วุฒิพงษ์

รอง ผอ.เขตฯ

-

0882860876

 

4

นายสุทธิลักษณ์  พูลเขียว

ผอ อำนวยการ

 

0840408761

Peid_su@hotmail.com

5

นางทรงศิริ  อุนพานิชย์

อำนวยการ

 

0899061884

Shongsirikpp1@hotmail.com

6

นางพัชรินทร์  อ่วมสถิตย์

อำนวยการ

055-799095

0819738802

Spm41_kpp@hotmail.com

7

นางบัวเรือน  พงษ์เสือ

การเงินฯ

 

0819628869

4049566@hotmail.com

8

นายธนกร  ฟักทอง

ผอ.บุคคลากร

055-724210

0814753034

Tanagrn1123@hotmail.com

9

นายเปรมศักดิ์  คงเมือง

นิติกร

 

0819735207

 HSbISB@gmail.com

10

นายประยุทธ  เปี่ยมงาม

ผอ.นโยบายฯ

056-650591

0812973441

 

11

นางสยุมพร  เกษแก้ว

แผนฯ

055-714625

0869794286

Sa_yum@windowslive.com

12

นางวาสนา  ศักดิ์ศรีพานิชย์

แผนฯ

055-714436

0896391119

Wasa.na@hotmail.com

13

นายศุภกร  ศิริวัฒนากุล

แผนฯ

 

0819539225

Siriwat9@hotmail.com

14

นายสมชาย  สุขดิษฐ์

ผอ.การจัดกศ.

 

0856034275

 

15

นางอุไรวรรณ  โพธิวงษ์

สส.การจัดกศ.

055706027

0819715225

Van_5225@hotmail.com

16

นางวิภาดา  ทองเสน

สส.การจัดกศ.

 

0897062595

Pada2009@gmail.com

17

นางนารี   บดีรัฐ

สส.การจัดกศ.

-

0898562410

Naree_ree@hotmail.com

18

นางจุฬาลักษณ์  ศรเลี่ยมทอง

สส.การจัดกศ.

-

0897067373

Rabbit_chula@hotmail.com

19

นายสาโรช  ไพบูลย์วุฒิโชค

บุคคล

0830240703

0897034558

Saroch49@hotmail.com

20

นายบูรพา  พรหมเจียม

หน.กลุ่มนิเทศฯ

 

0850507201

burapapr@hotmail.com

21

นางสาวเทียมใจ  จันทร์เดช

กลุ่มนิเทศฯ
ผอ.การเงินฯ

055-713951

0864413550

patiem@hotmail.com

22

นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน

หน.กลุ่มงานสื่อฯ

055-712288

0864413545

koopimkpp@hotmail.com

23

นางสาวศศิรัตน์  พากเพียร

หน.กลุ่มงานวัดผลฯ

 

0872056900

dream.kpp@hotmail.com

24

นางไพรินทร์  เหมบุตร

หน.กลุ่มงานหลักสูตร

055-716518

0869293182

phairinkpp@hotmail.com

25

นายสุนทร  แสงแก้ว

งานเลขาฯ

 

0895634375

sunthorn73@hotmail.com om

26

นายอำนาจ  องอาจ

หน.กลุ่มนิเทศ

056-612195

0891269085

Ong-art2004@hotmail.com

27

นางรัตนา  ทั่งทอง

หน.กลุ่มเลขาฯ

056-615590

0869388308

Rattana4973@gmail.con

28

นางพรศจี  บุตะวงษ์

ประกัน

056-612688

0818887922

Sajee2497@gmail.com

29

นางสุนันทา  ศรีหิรัญ

ประกัน

 

0844930357

Sununta25001@gmail.com

30

นางสาวศุภวรรณ  ทุนกาศ

วัดผล

056-615186

0817071131

Supa46@gmail.com

31

นางธนัณญาณ์  จุลบุตร

งานสื่อฯ

056-614991

0864498837

siree_86@hotmail.com

32

นางธนพร  เอมดี

หลักสูตร

 056-611521

0810380622

Tanaporn2504@gmail.com

33

นางสาวสุภาพร  ธรรมสอน

หน.กลุ่มงานประกันฯ

 

0862095353

 supa_wach@hotmail.com

34

นางดวงเดือน ชูโชติ

งานบุคลากร, พัสดุ

 

0846194169

duen_d2009@hotmail.com

35

นางรัชฎาธร ครองแก้ว

งานบุคลากร

 

0846197784

Tax_xy@hotmail.com

36

นางเรณู  ชมอุต

งานบุคลากร

 

0831648727

RENU_62000@windowslive.com

37

นางวรรณษิกา วัดแย้ม

งานบุคลากร

 055-716056

0846221112

kungonesika_2510@hotmail.com

38

นายวีระ   กลับทุ่ง

พนักงานขับรถ

 

0878420116

 

39

นายเรวัต    สุขโอสถ

พนักงานขับรถ

 

0817070083

 

40

นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์

พิมพ์ดีด

 

0839585265

nutda_d@hotmail.com

41

นางสาวเพชรรัตน์  สุขแย้ม  

พิมพ์ดีด

 055-711817

0842351003

yuri_jang@hotmail.co.th

 

คำขวัญ แสดงค่านิยมในการทำงานของ สพม.41

                                          

  กลับหน้าหลัก