วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
   
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างคุณธรรมหลักขององค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ โดยเคารพธงชาติและนำสวดมนต์ เป็นผู้มีคุณธรรม
ตามคุณธรรมหลักขององค์กรเขตคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งยึด
หลักสามัคคี รับผิดชอบ และประหยัด


                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายยุติธรรมเด็ก
เยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
   
      นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ
นายจักรพรรดิ วังหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 
   
      นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ
นายจักรพรรดิ วังหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 
   
      นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับชม
รายการ "พุทเช้า ข่าว สพฐ."ณ ห้องประชุม ผอ.สพม.41


                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 
   
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยนายอำนวย ชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมาย
ให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธี ทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล ทั้งจังหวัดกำแพงเพชร   และ
จังหวัดพิจิตร

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
   
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามโครงการ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประจำปีการศึกษา 2562

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
   
     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธี
มอบทุน การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุน มูลนิธิพิพัฒน์
การศึกษาสุโขทัย และกล่าวรายงาน

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
   
     นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในเวที
เสวนาในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และ
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
   
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยกลุ่มนิติกรและกฎหมาย จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
ข้าราชการครูผู้ช่วย ซึ่งนายอำนวย อภิชาติตรากูล
ผอ.สพม.41 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการอบรมครั้งนี้.
ณ ห้องประชุม 99 ปีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม.

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
ในพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งและเปิดโรงอาหาร-หอ
ประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีนายไพชยนต์ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ให้การต้อนรับ

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
   
       ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2562

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
   
       นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 411 เข้าร่วมเป็นเกียรติ
และร่วมกิจกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
ที่เข้าประเมินเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1 ณ
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
   
       นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นำข้าราชการและ
บุคคลกรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างคุณธรรมหลัก
ขององค์กรคุณธรรมต้น

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
   
       นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด เข้าให้กำลังใจโรงเรียนระหานวิทยา
เนื่องในการตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกชุมชน และ
โรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
   
      นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ได้รับมอบหมายจาก นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้เข้าร่วม
ในพิธีการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด


                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
เปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำ
การศึกษา โดยมี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัท
เฉาก๊วยชากังราว จำกัด และประธานโครงการ

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
   
       นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย จุดเน้นของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งการ
ประชุมครั้งนี้เป็นการขอความเห็นในการพิจารณากำหนด
นโยบายประจำปี 2562


                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมชี้แจง IIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2562


                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
   

       นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  พร้อด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมชมรายการ "พุธเช้า ข่าว
สพฐ." ณ ห้องประชุม ผอ.สพม.41

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
   
      ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าร่วมในพิธีทำบุญ
และ กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
พิไกรวิทยา
โดยมีนายณรงค์ อยู่ปาน รองนายก อบจ.
เป็นประธาน

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 
   
       ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ณ CK convention Hall
ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตร

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดและทำบุญอาคารกตัญญู โดยมี นายบุญธรรม
อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กล่าว
รายงาน ณ บริเวณหอประชุมประทุมมาศและอาคารกตัญญู

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
   
       ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลในการรายงานในแบบแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์จำปี 2562

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
   
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย
นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัดให้การ
ต้อนรับคณะทำงานจากกองออกแบบ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
   
        นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
   
       นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
   
     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด
การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำ
การศึกษา โดยมี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธาน
บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด กล่าวรายงานและบรรยาย

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
   
      นายสุดเขต สวยสม และ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 นำข้าราชการและบุคคลกรภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลัง
สร้างคุณธรรมหลักขององค์กรคุณธรรมต้นแบบ

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 
   
      ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพม.41 เป็นประธาน
เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเตรียม ความ
พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพม.41
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ณ ห้องประชุม สพม.41

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ณ ห้องประชุม สพม.41

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 
   
     นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพม. 41 พร้อมด้วยข้าราชการ
ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้ข้าราชการ
ในสังกัดกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้า
ร่วมในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
   
      ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง สพม.41 เข้าร่วมพิธี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช
2562 ณ วันคูยาง อ.มือง จ. กำแพงเพชร

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ณ ห้องประชุม สพม.41

                                   "อ่านต่อ"
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้นำประกาศเจตนารมณ์
รณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายสุดเขต สวยสม
ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง สพม.41 และผุ้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ณ ห้องประชุม ผอ.สพม.41

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้
นายสุดเขต สวยสม ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง
สพม.41 และข้าราชการในสังกัด เป็นเจ้าภาพในพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ นายสุนทร แสงแก้ว บิดาของนายสุรพงษ์
แสงแก้ว ผอ.รร.หนองกองพิทยาคม

                                   "อ่านต่อ"

วันที่ 24 เมษายน 2562 
   
       นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และนายธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกรและ
กฎหมาย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ หอประชุมใหญ่   ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 23 เมษายน 2562 
   
       นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยม
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยมี นายมานิต
นาคเมือง ผอ.รร. และคณะ ให้การต้อนรับ

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 18 เมษายน 2562 
   
       นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายสุดเขต
สวยสม. รอง ผอ.สพม.41 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอย
พระยุคลบาท ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 18 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์
กล่าวขอบคุณแขกผู้มี
เกียรติทุกท่าน  ได้มาร่วมในพิธี "ใส่เสื้อดอก บอกรักผู้ใหญ"
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 18 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 ณ ห้อง
ประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 17 เมษายน 2562 
   
     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ที่ประสบภัยพายุฤดูร้อนทำให้อาคารเรียนเสียหาย

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 17 เมษายน 2562 
   
       ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมการจัดทำแผนประกอบการของบประมาณสนับสนุน
ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ
ห้องประชุม สพม.41
                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 17 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายสุดเขต สวยสม
ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง สพม.41 และผุ้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ณ ห้องประชุม ผอ.สพม.41

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 10 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 10 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยข้าราชการ
ในสังกัดเข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ณ ห้องประชุม  ผอ.สพม.41

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 9 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธีเวียนเทียน
สมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 8 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์ชัย
เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพม.41 เข้าร่วมในพิธีทำน้ำอภิเษก
ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 8 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธี
พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ใบ แก่งศิริ มารดาของ ดร.ภิญโญ
แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 6 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้
นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำ
จากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมี นายชวลิต แสงอุทัย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

                                      "อ่านต่อ"

วันที่ 6 เมษายน 2562 
   
       นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้
นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธเข้าร่วมในงาน
รัฐพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประจำปี 2562
                                     "อ่านต่อ"

วันที่ 5 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41และข้าราชการ
ในสังกัดเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลียนเรียนรู้โครงการ
โครงการการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ สพป.เลย เขต 2


                                       "อ่านต่อ"
วันที่ 4 เมษายน 2562 
   
      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
หลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพิ์”


                                       "อ่านต่อ"
วันที่ 3 เมษายน 2562    

      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานและ
กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ตลอด
จนคณะครูในการรอรับการประเมินภายนอก สมศ.รอบ 4
ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

                                       "อ่านต่อ"
วันที่ 3 เมษายน 2562    

     ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพลีกรรม
ตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


                                       "อ่านต่อ"
วันที่ 3 เมษายน 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมรับชม รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."


                                       "อ่านต่อ"
วันที่ 2 เมษายน 2562    

      นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และ นายสาโรจน์
ไพบูลย์วุฒิโชติ ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

                                       "อ่านต่อ"
วันที่ 31 มีนาคม 2562    

      กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการจัดการศึกษา
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในงานรัฐพิธีเนื่องใน "วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า"
และ"วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2562 ณ หอประชุม
อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"
วันที่ 29 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบเกียรติบัตร
แสดงความยินดีกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่เข้าฝึกปฏิบัติหน้าที่ใน  
สพม. 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2562


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วย
ดร.บรรจบ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41
แก่นักเรียนที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีนายบรรจบ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงาม
พิทยาคม กล่าวรายงาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อหารือ
ข้อราชการและพิจารณาตามวาระการประชุม ณ ห้อง
ประชุม สกสค.

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ให้โอวาทแก่
ผู้เข้ารับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพิไกรวิทยา


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 27 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการ
ในสังกัด เข้ารับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ณ ห้อง
ประชุม ผอ.สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 27 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน
มีนาคม 2562 โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 27 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับ
และเข้าร่วมเป็นเกียรติในคณะการประเมินข้าราชการคร
ูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นายสอิ้ง
กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียน
ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 มีนาคม 2562    

    นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมเป็นเกียรติ
และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
การจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) ณ รร.บ่อแก้ววิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 มีนาคม 2562    

    สพม.41 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการคิด
สร้างสรรค์สู่นวัตกรรมประเทศไทย 4.0 โดยมีนายสุดเขต
สวยสม รอง สพม.41 เป็นประธาน   ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 มีนาคม 2562    

    นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
เปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการคิด
สร้างสรรค์สู่นวัตกรรมประเทศไทย 4.0
ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 มีนาคม 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา สพม.41 ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุม ผอ.สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 มีนาคม 2562    

    นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
เปิดการประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุม
VDO conference


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 มีนาคม 2562    

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย
นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับ นายสุชาติ
กลัดสุข ผอ.สพป อุทัยธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการ
บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 มีนาคม 2562    

    นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ณ ห้องประชุม
ผอ.สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 มีนาคม 2562    

   นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมกิจกรรม “ล้างวัด
ลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5” โดยมี นายเทวัญ หุตะเสวี   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 18 มีนาคม 2562    

    นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด
การเสวนา
“ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์บางมูลนาก”ณ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 มีนาคม 2562    

    นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 2561
ณ โรงเรียนราฎร์ปรีชาวิทยาคม พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเพิ่มขวัญ
กำลังใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 มีนาคม 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร) ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 มีนาคม 2562    

    นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุม
การพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุขในยุคไทยแลยด์ 4.0
โดยมีนายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งไผ่
วิทยา กล่าวรายงาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 มีนาคม 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้ารับคำปรึกษาแนวทาง
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด กับ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์
เจ้าของกิจการเฉาก๊วยชากังราว


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 มีนาคม 2562    

    นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561
โดยมีนายมานิต นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มีนาคม 2562    

     นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.พิธาน
พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ  ในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 มีนาคม 2562    

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพม.41 ให้การต้อนรับ
และให้ข้อมูลการวิจัยตามโครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 8 มีนาคม 2562    

   คณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ลงติดตามการดำเนินงานด้านการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 มีนาคม 2562    

  นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วม
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อัยการ สาเรศ ชาญเชี่ยว อดีต
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพงเพชร ณ เมรุวัดคูยาง

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 มีนาคม 2562    

    นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561

โดยมีนายมานิต นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 มีนาคม 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมรายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยนายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 มีนาคม 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์ชัย
เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพม.41 การประชุมผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ เพื่อมอบนโยบาย
ทางการศึกษารวมถึงภารกิจข้อราชการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 มีนาคม 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์ชัย
เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพม.41 การประชุมผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ เพื่อมอบนโยบาย
ทางการศึกษารวมถึงภารกิจข้อราชการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 มีนาคม 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ ONET
ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ
โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสนามสอบ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 มีนาคม 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมให้การต้อนรับ ดร .บุญรักษ์
ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ)
ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่สนามสอบการจัดการสอบแบบทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 1 มีนาคม 2562    

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับนายอำนวย อภิชาติตรากูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ให้โอวาทแก่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมมอบ
แนวนโยบาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562    

   นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมมอบ
แนวนโยบาย โดยมีรอง ผอ.สพม.41 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
เข้า
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ผอ.สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562    

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทั้งนี้  นางกนกรัตน์  คงไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา 
กล่าวรายงาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562    

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  มีความ
ยินดียิ่งในการต้อนรับ นายอำนวย  อภิชาตตรากูล ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และได้เข้า
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยลงนามการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    

  ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุม คณะกรรมการ กตปน. ณ ห้องประชุม ชั้น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  

  ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วม
ในงาน "กิจกรรมเปิดโลกวิชาการน้อมนำพระบรมราโชบาย
สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่รั้วโสนทิพย์" ณ โรงเรียนหนองโสน
พิทยาคม  อ.สามง่าม จ.พิจิตร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยข้าราชการ
ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดี
ด้วยหัวใจ" ณ จุดที่ 2 บริเวณโบราณสถานภายในกำแพงเมือง
ด้านหลังวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ระยะ 200 เมตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562    

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
ในพิธีฌาปนกิจศพนายคำรพ โพธิวงษ์ สามีนางอุไรวรรณ โพธิวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ณ เมรุวัดคูยาง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562     

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย
ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพม.41
พร้อมด้วย นายสุดเขต  สวยสม   รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนายคำรพ โพธิววงษ์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562     

   นายสุดเขต  สวยสม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ที่เป็นศูนย์สอบ O-NET ในจังหวัดกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ O-NET ในจังหวัดพิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 มกราคม 2562    

   นายสุดเขต  สวยสม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 มีนายพัฒนา
ทรงประดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
กล่าวรายงาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 มกราคม 2562    

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  1และ
นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพม.41 เข้าร่วมให้การต้อนรับ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ที่เข้าเป็นประธาน
งานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาจังหวัด
กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 มกราคม 2562    

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 มกราคม 2562    

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในงาน
“วันครู”  ครั้งที่ 63  พุทธศักราช 2562  จังหวัดพิจิตร  โดยมี
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 มกราคม 2562    

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 กำหนดจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 มกราคม 2562    

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 มกราคม 2562    

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ได้รับเกียรติ
จากมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือได้พิจารณาทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนจำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งได้แก่นักเรียน

ในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 มกราคม 2562    

    ดร.ศักดิ์ชัยเพชร แกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าร่วมให้การต้อนรับ
คณะทำงานประชุมเพื่อรับทราบ การแก้ปัญหาการร้องเรียน
การทุจริตในพื้นที่ ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร.


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 มกราคม 2562    

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมใน
พิธีเปิดงาน กำแพงเพชรพิทยาคม คอนเทสต์ ครั้งที่ 8" และ
"เปิดโลกวิชาการกำแพงเพชรพิทยาคม 2019" ณ โรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 มกราคม 2562    

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 มกราคม 2562    

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณานักเรียนรับเงินอุดหนุนนักเรียน ณ โรงเรียน
นครไตรตรึงษ์
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 ธันวาคม 2561    

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมวาง
พวงมาลาในงานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระยาวชิรปราการ
(พระเจ้าตากสินมหาราช) ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาวชิรปราการ


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 ธันวาคม 2561    

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นายสุดเขต
สวยสม รอง ผอ.สพม.41 และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2561    

    นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 ธันวาคม 2561    

   ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมในการแจ้งข้อราชการเพื่อให้ข้าราชการในสังกัด
ได้ทราบและให้ดำเนินการสอดรับกับแนวนโยบาย
ณ ห้องประชุม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 ธันวาคม 2561    

   นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรม
โครงการค่ายสานฝัน ทว สู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
ทรายแก้ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 ธันวาคม 2561    

   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. (ถ่ายทอดสด
ผ่านระบบ Conferrence)และมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ
สพฐ. ร่วมบรรยายในการ
ประชุมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ธันวาคม 2561    

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 โดย
นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพม.41 และข้าราชการในสังกัด
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธี
ทำบุญตักบาตร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพร รษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 ธันวาคม 2561    

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการ
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อติดตามการดำเนินงาน
การนับจำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตนจริง เพื่อนำรายงานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รก.ผอ.สพม.41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561    

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศของ สพม. 41 โดยมีนางทรงศิริ
อุนพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561    

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัด
ประชุมร่วมวิพากษ์การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
มี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561    

    นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวด
กิจกรรมในโครงการ TO  BE  NUMBER ONE  ณ ห้าง
สรรพสินค้า BIG C  สาขาจังหวัดกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 ตุลาคม 2561    

    ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง    รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  41  และข้าราชการในสังกัด   ร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานสวดพระอภิธรรมศพ   นางบุญมา  เหมบุตร  มารดา
ของ ดร.ไพรินทร์ เพมบุตร ศึกษานิเทศ์ชำนาญการพิเศษ 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 กันยายน 2561    

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพกา รจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
เทคโนโลยีและวิทยา การคำนวณ ณ ห้องประชุม 99 ปี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 กันยายน 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน สหวิทยาเขตสามง่าม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
5-7 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมา
พิทยาคม


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการจัดทำสารคดีชุด "ครูดี ศรี สพฐ."
ณ ห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานโครงการพัฒนา
ครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot  CamP) 
ประจำปีการศึกษา  2561  ณ  ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมรักการอ่าน
และครูบรรณารักษ์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 สิงหาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ประชุม
ทางไกลแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รูปแบบใหม่ New
DLTV

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 สิงหาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา
ณ 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 18 สิงหาคม 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการปลูกฝังคุณลักษณะ
อังพึงประสงค ์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 สิงหาคม 2561   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในการประชุม
จัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนจังหวัด กำแพงเพชร โดยมี
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพ งเพชร
เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 สิงหาคม 2561   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานเปิดการประชุม
การบริหารงบประมาณ  ไตรมาสที่ 4  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 สิงหาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 และโรงเรียน
ในสังกัด ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพร ะวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวร
นิเวศวิหาร มอบหมายให้พระโสภณคณาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศวิห าร เป็นประธานมอบหนังสืออันทรง คุณค่าแก่โรงเรียน
ในสังกัด สพม.41
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 สิงหาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมในพิธี
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รอง ผอ.สพม. 41 และนางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าให้การต้อนรับ
และนำเสนอการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ต่อ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รอง ผอ.สพม. 41 และนางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าให้การต้อนรับ
และนำเสนอการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ต่อ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 สิงหาคม 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผอ.สพม.41
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องประชุมรับฟัง
นโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 กรกฏาคม 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยข้าราชการ
กลุ่มนโย บายและ ผน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
แพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร. 10

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้ข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมภารกิจจัดกิจกรรมบำ เพ็ญประโยชน์ จิตอาสา
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 กรกฏาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
(กำแพงเพชร- พิจิตร)  จัดพิธีมอบหนังสือ“ศาสตร์ของ
พระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน   โดย
นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ประธานในพิธี

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 กรกฏาคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิด
การชุมนุมลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปี 2561 ณ โรงเรียนขาณุวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม
กำหนดปฏิทินการตรวจราชการ ณ จังหวัดนครสวรรค์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561   

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  และศึกษานิเทศก์  กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา  ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการ 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561   

   ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการสำนักงานงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ติดตามผล
การดำเนินงานโครงการของนักเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และมอบแนวนโยบาย ณ โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้
รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการสำนักงาน
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าตรวจเยี่ยม
ศูนย์ประสานงาน สพม.41 จังหวัดพิจิตร  ในการแสดง
ความพร้อมแยกเขตพื้นที่  

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ณ
ห้องประชุม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นำโดย
ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแก่นทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พร้อมใจ
สวดมนต์อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือให้ทีม"หมูป่า"

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 27 มิถุนายน 2561   

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานคณะ
กรรมการประเมิ นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ มีนายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล
พิทยาและคณะครู กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 มิถุนายน 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมิ นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ มีดร.ภิญโญ
แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และคณะครู ให้การ
ต้อนรับ
ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 25 มิถุนายน 2561   

    นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับ
มอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 มิถุนายน 2561   

   หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม “สนทนายามเช้า” เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้านการดำเนินงาน  อีกทั้งรับแนวนโยบายจากจังหวัด
กำแพงเพชร  โดยมี นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร  เป็นประธาน 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 18 มิถุนายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย
ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นำข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดเคารพธงชาติ  สวดมนต์ และพร้อมใจ
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  ตามนโยบายรัฐบาล 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 มิถุนายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดโครงการฝึกอบรมทักษะ
การจัดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”(Life  saving)  ปี 2560
โดยมีนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การสนับสนุนและเป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรม
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มิถุนายน 2561   

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด
การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 มิถุนายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามนโยบาย  นายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ณ ห้องปฏิบัติธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 มิถุนายน 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการยื่นแบบขอรับบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ Pension ' Electronic Filing

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มิถุนายน 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยื่นแบบขอรับบำนาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ Pension ' Electronic
Filing
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 มิถุนายน 2561   

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
จัดการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
โดยได้วางมาตรการการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 มิถุนายน 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การดำเนินงานโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 มิถุนายน 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายสวัสดิ์   ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าตรวจเยี่ยม
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ต.วังสำโรงวังหว้า อ. ตะพานหิน
จ. พิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 มิถุนายน 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมให้การต้อนรับ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการโดยเข้าติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ณ จังหวัดพิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 มิถุนายน 2561   

    เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้รับเกียรติจาก นายสมวุฒิ
ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมการจัดเตรียม
ความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล ประจำปี
การศึกษา 2561


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมกิจกรรม
“สนทนายามเช้า” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8  ณ
โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว โดยมีนายพิจิตร วัฒนศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพ งเพชร เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ปฏิบัติธรรมตามนโยบายของ นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 โดยนายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล นำสวดมนต์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุม
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน
นานาชาติ PISA 2018 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม. 41

                                       "อ่านต่อ"

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และภรรยา.เข้าเยี่ยมนักเรียน
โรงเรียนสระหลวงพิทยาและโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ณ รพ.
ชัยอรุณเวชการ กับ รพ.พิจิตร จ.พิจิตร ที่ประสบอุบัติเหต
ุรถรับส่งนักเรียนถูกปิคอัพชน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าเยี่ยมบ้านเด็กหญิง
กนกวรรณ ดอกจันทร์ นักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อ.โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญรพี
กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลน ากภูมิวิทยาคม
พร้อมคณะครู เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศา
คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ณ โรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561   

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีประชุม
สัมมนาวิชาการ “4 ทศวรรษ วัชรวิทยา” โดยมีนายพิเชษฐ์
ใหญ่แก่นทราย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กล่าวรายงาน
ณ หอประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561   

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด และบรรยาย
พิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โดยมีนายพัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพี
วิทยา กล่าวรายงาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

จุดที่ 3-4 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โรงเรียนตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยมีนายสมวุฒิ
ศรีอำไพ ผอ.สพม. เขต 41 เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561   

      ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว "ทิศทางการศึกษา และ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 นำไทยสู่ Thailand 4.0" ณ มหา
วิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561   

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมต้อนรับคณะ
กรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลดำเนินงาน
จังหวัดและชมรมฯ เชิงประจักษ์ ณ หอประชุม
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 30 เมษายน 2561   

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2560
สายที่ 1 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 เมษายน 2561   

     ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ได้เข้าตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจ ดูแลระบบในโครงการ DLIT ณ โรงเรียน
ราษฎร์ปรีชา โรงเรียนมัธยมวัชรกิติยาพา 2 กำแพงเพชร
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 เมษายน 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยข้าราชการ
ในสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าช่วยเหลือและ
เยี่ยม  เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์สอน  นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งทรายวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
จัดให้มีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้า
วันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผอ.สพม.41 นำสวดมนต์บทต่างๆ เพื่อฝึกจิตสมาธิ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อทางราชการ
และ ผู้รับบริการ
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 เมษายน 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายวิรัตน์
ศิริอ่อน รอง.ผอ.สพม เขต41 พร้อมด้วยผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด
ร่วมงานทำบุญเลี้ยงเพลพระและ
รดน้ำดำหัวและขอพร ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการ กพฐ.

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และพิธีรดน้ำดำหัว
ผู้บริหาร เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
ณ โรงเรียนขาณุวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน โดยมี ดร.สมเกียรติ
บุญรอด เป็นประธานการประชุม
จัดหาที่ศึกษาต่อในระดับ
ชั้น ม. 1 และ ม. 4
 ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 เมษายน 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เยี่ยมชมจุดบริการ
ประชาชน ที่เดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยมี ดร. ชุมพล สุวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสน
พิทยาคม ให้การต้อนรับ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 เมษายน 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมรดน้ำดำหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 เมษายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์
การนิเทศ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41
เปิดให้นักเรียนเข้ายื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียน
โดยกำหนดให้ยื่นได้ตั้งแต่ว วันนี้ ถึง วันที่ 11 เมษายน
2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 เมษายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยนางจุฬารัตน์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มทองพุ่มเงินกำแพงเพชร
เนื่องในวันจักรี

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 เมษายน 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
กำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ ( หลัง
ร้านไร่ส้ม) ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา"เราทำความดี
ด้วยหัวใจ"
ณ บริเวณคูเมืองหลังวิทยาลัยเทคนิค
กำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 มีนาคม 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ให้การต้อนรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การประชุมผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัด
เพื่อแจกแจงการดำเนินงานของกลุ่มทุกกลุ่ม
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม
บิดาของ  นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม ณ วัดเขาแก้ว จ.สุโขทัย

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมต้อนรับคณะประเมิน
และให้ข้อมูลวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางกนกรัตน์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธีส่งมอบ
"ห้องสมุดอาเซียน" โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน

ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มีนาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ดำเนินงานแถลงข่าวและทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือคุ้มครองเด็ก โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียน
วัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนวังแขมวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 พร้อมด้วยนางทรงศิริ อุนพานิย์ ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรม
“สนทนายามเช้า”

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 8 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมให้การต้อนรับและรายงาน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 มีนาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
เข้ารายงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41
ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารเกียรติยศครบ  100 ปี  โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 มีนาคม 2561   

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2561 โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เป็นประธานการประชุม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ปีที่ 6) ณ  หอ
ประชุมหลังใหม่  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานการศึกษาและคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือ
เตรียมความพร้อม และกำหนดปฏิทินการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
จัดทำคำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบใบประกาศนียบัตร
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการ
โรงเรียนขาณุวิทยา กล่าวรายงานม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
เพื่อประเมินโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
โดยมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมให้กำลังใจด้วย
บรรยากาศอบอุ่น

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“โลกวิชาการและถนนคนเดิน” ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
โดยมีนายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณฑีพิทยาคม กล่าวรายงาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดและ
ให้โอวา งานวันสถาปนาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
และคณะ
ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ วิชาการ ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานและระบบการประเมินแนวใหม่ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นำข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อมีสติในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ณ  ห้องปฏิบัติธรรม  ชั้น  3 สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัด  เข้าร่วมโครงการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการ
สวดมนต์  โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร   เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายและแจกแจงการ
ดำเนินงาน ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าเยี่ยมชมผู้ร่วมแข่งขัน
ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัด อีกทั้งให้กำลังใจกับนักเรียน
และครู ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประจำปี 2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 4

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะเข้าตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่กำลังสอบ
O-NET ณ สนามสอบต่างๆ ในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 30 มกราคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าให้กำลังใจกับผู้เข้า
ร่วมประกวดและคณะกรรมการในครั้งนี้ อีกทั้งเยี่ยมชมบูท
แสดงผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 มกราคม 2561   

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net)
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 มกราคม 2561   

    นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ให้เกียรติเปิดงานรวมพลังสร้างคนดีสู่สังคม ตลาดนัด
คุณธรรม ครั้งที่ 7 มีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าว
ต้อนรับ และนางสาวเพ็ญรพี กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยา กล่าวรายงาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 มกราคม 2561   

    นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 และข้าราชการในสังกัด
ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยตรวจสอบ
ภายในเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 มกราคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41มอบหมายให้กลุ่มนโยบาย
และแผน เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 มกราคม 2561   

   นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
และถวายความเคารพพระบรมฉายา ลักษณ์ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 เริ่มพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องใน "วันครู"
ปี 2561

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 มกราคม 2561   

   คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน"วันครู"โดยช่วงเช้า
ดร.รมย์ พะโยม ประธานในพิธีสงฆ์ มีการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 19 รูป โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41
และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธี

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 มกราคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เข้าให้กำลังใจกับโรงเรียน
นครไตรตรึงษ์ ในการรับการประเมินสถานศึกษา
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมี
นายภิญโญ แกร่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มกราคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการประชุม
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560

ณ เขาค้อระเบียงภู รีสอร์ท

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 มกราคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
ทั้งนี้ ดร. ประทีป ตระกูลสา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
กำแพงเพชร ได้ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มกราคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารสำนักงานฯ โดยมี
นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระราชวชิรเมธี รอง
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 ธันวาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในพิธีบวงสรวง
ดวงพระวิญญาณ พระยาวชิรปราการ (พระเจ้าตากสิน
มหาราช) โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร เป็นประธาน
ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 ธันวาคม 2560   

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่
ณ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมา
พิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 ธันวาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในการมอบ
รางวัลให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ตอบปัญหาศิลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ

ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร  ในอุปถัมภ์พระมหาธิ
วงศาจารย์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 ธันวาคม 2560   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วม พิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
และร่วมทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU ณ สำนัก
ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67
โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร
กล่าวต้อนรับ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม. เขต 41 ร่วม
งานพร้อมผอ.สถานศึกษาในสังกัด ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   

  จังหวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด
รายการถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าว สพฐ." สัญจร
ณ พิพิทภัณฑ์
สถานเรือนไทย จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   

  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษา
“เปิดโลกกว้าง สู่เส้นทางอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
กล่าวต้อนรับ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม.41 กล่าวรายงาน
ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมปิง


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 เข้าร่วมรับฟังการประชุม
แจกแจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ทุกฝ่ายของงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จะมีขึ้นในระหว่าง
วันที่  13-15  ธันวาคม  2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   

  นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 เป็นประธานจัดการประชุม
คัดเลือกและรับรองคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา 
ผลงานระดับดีเด่น  รางวัล  MOE AWARDS  กระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41   

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 เข้าร่วมรับฟังการประชุม
แจกแจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ทุกฝ่ายของงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จะมีขึ้นในระหว่าง
วันที่  13-15  ธันวาคม  2560


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  เป็นประธานการประชุม
หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  การจัดงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมการประชุม
ติดตามสถานการณ์สถานศึกษาประสบอุทุกภัย โดยมี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

ณ  ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 1

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี  ประจำปี  2560 
โดยมีนายธวัชชัย  เกตุพันธ์  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมคณะได้
เดินทางมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา กำแพงเพชร 2
ที่ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับ ดร.ทักดนัย  เพชรเกรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุข
อุดมวิทยา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา กำแพงเพชร 2
ที่ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายศักดิ์ชัย  เพรชแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการ
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุม 99 ปี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  นายประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงค์ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  โดยมี
นายสวัสดิ์  ใจหาญ  นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  และ
ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธีนี้ 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัด
เข้าให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ   นายประเสริฐ์ 
ทิพย์พิมพ์วงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำ
วิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัด
ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
มีนายวิโรจน์ ฉายชูวงค์ ประธานการประเมิน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  รุดดูอาการนักเรียน
มีอาการโรคอุปทานหมู่ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา และ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โค้งไผ่วิทยาและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนคร กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการประชุม
จัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 งบลงทุน รายการ
ค่าครุภัณฑ์  และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ทั้งนี้เพื่อให้
เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ  ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560   

   นายสวัสดิ์ ใจหาร รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41เป็นประธาน
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุของสถานศึกษา โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-6
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560   

  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะ
ที่เดินทางมาตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชม
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (นัดนี้เพื่อน้อง)

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560   

    นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
มอบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่ข้าราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมอินทนิล   วิทยาลัย
เทคนิคกำแพงเพชร  
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา
แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  30  “กำแพงเพชรเกมส์”
ในระหว่างวันที่  1-5  ธันวาคม  2560   ณ  สนาม
กีฬาชากังราว  (ริมปิง)  
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 30 ตุลาคม 2560   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เป็นประธาน
การประชุมมอบหมายแนวนโยบายการดำเนินงาน
ด้านการศึกษา ให้สอดรับกับโรงเรียนในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 ตุลาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีนางอุไรวรรณ
โพธิวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ
ข้าราชการในสังกัด  เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 ตุลาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยมีดร.บุญรักษ์
ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสด็จ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 ตุลาคม 2560   

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน
การแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-15 ธันวาคม
2560 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร  กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมวัชรนารี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 ตุลาคม 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบ
ประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดยมีนายศักดิชัย เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพม.41
เป็นประธานร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ตุลาคม 2560   

   หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจจากพิธีแสดงความยินดี
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม.41 นางปรางมาศ ศรีอำไพ
ภรรยาของท่านผอ.สพม.41 พร้อมด้วยนายคำพอง สมศรีสุข
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 41 และเจ้าหน้าที่ได้นำดอกไม้ไปมอบ  เพื่อ
เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ตุลาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  เข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศอบอุ่น

                                       "อ่านต่อ"