วันที่ 20 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และพิธีรดน้ำดำหัว
ผู้บริหาร เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
ณ โรงเรียนขาณุวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน โดยมี ดร.สมเกียรติ
บุญรอด เป็นประธานการประชุม
จัดหาที่ศึกษาต่อในระดับ
ชั้น ม. 1 และ ม. 4
 ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 เมษายน 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เยี่ยมชมจุดบริการ
ประชาชน ที่เดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยมี ดร. ชุมพล สุวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสน
พิทยาคม ให้การต้อนรับ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 เมษายน 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมรดน้ำดำหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 เมษายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์
การนิเทศ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41
เปิดให้นักเรียนเข้ายื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียน
โดยกำหนดให้ยื่นได้ตั้งแต่ว วันนี้ ถึง วันที่ 11 เมษายน
2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 เมษายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยนางจุฬารัตน์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มทองพุ่มเงินกำแพงเพชร
เนื่องในวันจักรี

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 เมษายน 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
กำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ ( หลัง
ร้านไร่ส้ม) ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา"เราทำความดี
ด้วยหัวใจ"
ณ บริเวณคูเมืองหลังวิทยาลัยเทคนิค
กำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 มีนาคม 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ให้การต้อนรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การประชุมผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัด
เพื่อแจกแจงการดำเนินงานของกลุ่มทุกกลุ่ม
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม
บิดาของ  นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม ณ วัดเขาแก้ว จ.สุโขทัย

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมต้อนรับคณะประเมิน
และให้ข้อมูลวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางกนกรัตน์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธีส่งมอบ
"ห้องสมุดอาเซียน" โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน

ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มีนาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ดำเนินงานแถลงข่าวและทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือคุ้มครองเด็ก โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียน
วัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนวังแขมวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 พร้อมด้วยนางทรงศิริ อุนพานิย์ ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรม
“สนทนายามเช้า”

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 8 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมให้การต้อนรับและรายงาน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 มีนาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
เข้ารายงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41
ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารเกียรติยศครบ  100 ปี  โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 มีนาคม 2561   

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2561 โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เป็นประธานการประชุม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ปีที่ 6) ณ  หอ
ประชุมหลังใหม่  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานการศึกษาและคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือ
เตรียมความพร้อม และกำหนดปฏิทินการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
จัดทำคำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบใบประกาศนียบัตร
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการ
โรงเรียนขาณุวิทยา กล่าวรายงานม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
เพื่อประเมินโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
โดยมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมให้กำลังใจด้วย
บรรยากาศอบอุ่น

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“โลกวิชาการและถนนคนเดิน” ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
โดยมีนายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณฑีพิทยาคม กล่าวรายงาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดและ
ให้โอวา งานวันสถาปนาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
และคณะ
ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ วิชาการ ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานและระบบการประเมินแนวใหม่ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นำข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อมีสติในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ณ  ห้องปฏิบัติธรรม  ชั้น  3 สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัด  เข้าร่วมโครงการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการ
สวดมนต์  โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร   เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายและแจกแจงการ
ดำเนินงาน ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าเยี่ยมชมผู้ร่วมแข่งขัน
ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัด อีกทั้งให้กำลังใจกับนักเรียน
และครู ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประจำปี 2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 4

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะเข้าตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่กำลังสอบ
O-NET ณ สนามสอบต่างๆ ในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 30 มกราคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าให้กำลังใจกับผู้เข้า
ร่วมประกวดและคณะกรรมการในครั้งนี้ อีกทั้งเยี่ยมชมบูท
แสดงผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 มกราคม 2561   

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net)
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 มกราคม 2561   

    นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ให้เกียรติเปิดงานรวมพลังสร้างคนดีสู่สังคม ตลาดนัด
คุณธรรม ครั้งที่ 7 มีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าว
ต้อนรับ และนางสาวเพ็ญรพี กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยา กล่าวรายงาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 มกราคม 2561   

    นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 และข้าราชการในสังกัด
ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยตรวจสอบ
ภายในเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 มกราคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41มอบหมายให้กลุ่มนโยบาย
และแผน เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 มกราคม 2561   

   นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
และถวายความเคารพพระบรมฉายา ลักษณ์ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 เริ่มพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องใน "วันครู"
ปี 2561

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 มกราคม 2561   

   คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน"วันครู"โดยช่วงเช้า
ดร.รมย์ พะโยม ประธานในพิธีสงฆ์ มีการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 19 รูป โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41
และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธี

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 มกราคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เข้าให้กำลังใจกับโรงเรียน
นครไตรตรึงษ์ ในการรับการประเมินสถานศึกษา
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมี
นายภิญโญ แกร่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มกราคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการประชุม
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560

ณ เขาค้อระเบียงภู รีสอร์ท

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 มกราคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
ทั้งนี้ ดร. ประทีป ตระกูลสา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
กำแพงเพชร ได้ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มกราคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารสำนักงานฯ โดยมี
นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระราชวชิรเมธี รอง
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 ธันวาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในพิธีบวงสรวง
ดวงพระวิญญาณ พระยาวชิรปราการ (พระเจ้าตากสิน
มหาราช) โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร เป็นประธาน
ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 ธันวาคม 2560   

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่
ณ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมา
พิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 ธันวาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในการมอบ
รางวัลให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ตอบปัญหาศิลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ

ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร  ในอุปถัมภ์พระมหาธิ
วงศาจารย์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 ธันวาคม 2560   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วม พิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
และร่วมทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU ณ สำนัก
ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67
โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร
กล่าวต้อนรับ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม. เขต 41 ร่วม
งานพร้อมผอ.สถานศึกษาในสังกัด ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   

  จังหวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด
รายการถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าว สพฐ." สัญจร
ณ พิพิทภัณฑ์
สถานเรือนไทย จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   

  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษา
“เปิดโลกกว้าง สู่เส้นทางอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
กล่าวต้อนรับ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม.41 กล่าวรายงาน
ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมปิง


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 เข้าร่วมรับฟังการประชุม
แจกแจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ทุกฝ่ายของงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จะมีขึ้นในระหว่าง
วันที่  13-15  ธันวาคม  2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   

  นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 เป็นประธานจัดการประชุม
คัดเลือกและรับรองคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา 
ผลงานระดับดีเด่น  รางวัล  MOE AWARDS  กระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41   

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 เข้าร่วมรับฟังการประชุม
แจกแจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ทุกฝ่ายของงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จะมีขึ้นในระหว่าง
วันที่  13-15  ธันวาคม  2560


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  เป็นประธานการประชุม
หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  การจัดงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมการประชุม
ติดตามสถานการณ์สถานศึกษาประสบอุทุกภัย โดยมี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

ณ  ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 1

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี  ประจำปี  2560 
โดยมีนายธวัชชัย  เกตุพันธ์  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมคณะได้
เดินทางมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา กำแพงเพชร 2
ที่ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับ ดร.ทักดนัย  เพชรเกรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุข
อุดมวิทยา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา กำแพงเพชร 2
ที่ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายศักดิ์ชัย  เพรชแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการ
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุม 99 ปี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  นายประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงค์ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  โดยมี
นายสวัสดิ์  ใจหาญ  นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  และ
ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธีนี้ 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัด
เข้าให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ   นายประเสริฐ์ 
ทิพย์พิมพ์วงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำ
วิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัด
ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
มีนายวิโรจน์ ฉายชูวงค์ ประธานการประเมิน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  รุดดูอาการนักเรียน
มีอาการโรคอุปทานหมู่ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา และ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โค้งไผ่วิทยาและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนคร กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการประชุม
จัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 งบลงทุน รายการ
ค่าครุภัณฑ์  และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ทั้งนี้เพื่อให้
เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ  ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560   

   นายสวัสดิ์ ใจหาร รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41เป็นประธาน
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุของสถานศึกษา โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-6
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560   

  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะ
ที่เดินทางมาตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชม
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (นัดนี้เพื่อน้อง)

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560   

    นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
มอบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่ข้าราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมอินทนิล   วิทยาลัย
เทคนิคกำแพงเพชร  
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา
แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  30  “กำแพงเพชรเกมส์”
ในระหว่างวันที่  1-5  ธันวาคม  2560   ณ  สนาม
กีฬาชากังราว  (ริมปิง)  
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 30 ตุลาคม 2560   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เป็นประธาน
การประชุมมอบหมายแนวนโยบายการดำเนินงาน
ด้านการศึกษา ให้สอดรับกับโรงเรียนในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 ตุลาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีนางอุไรวรรณ
โพธิวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ
ข้าราชการในสังกัด  เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 ตุลาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยมีดร.บุญรักษ์
ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสด็จ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 ตุลาคม 2560   

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน
การแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-15 ธันวาคม
2560 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร  กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมวัชรนารี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 ตุลาคม 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบ
ประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดยมีนายศักดิชัย เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพม.41
เป็นประธานร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ตุลาคม 2560   

   หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจจากพิธีแสดงความยินดี
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม.41 นางปรางมาศ ศรีอำไพ
ภรรยาของท่านผอ.สพม.41 พร้อมด้วยนายคำพอง สมศรีสุข
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 41 และเจ้าหน้าที่ได้นำดอกไม้ไปมอบ  เพื่อ
เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ตุลาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  เข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศอบอุ่น

                                       "อ่านต่อ"