วันที่ 14 ธันวาคม 2561    

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นายสุดเขต
สวยสม รอง ผอ.สพม.41 และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2561    

    นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 ธันวาคม 2561    

   ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมในการแจ้งข้อราชการเพื่อให้ข้าราชการในสังกัด
ได้ทราบและให้ดำเนินการสอดรับกับแนวนโยบาย
ณ ห้องประชุม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 ธันวาคม 2561    

   นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรม
โครงการค่ายสานฝัน ทว สู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
ทรายแก้ว โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 ธันวาคม 2561    

   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.ศธ. (ถ่ายทอดสด
ผ่านระบบ Conferrence)และมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ
สพฐ. ร่วมบรรยายในการ
ประชุมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ธันวาคม 2561    

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 โดย
นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพม.41 และข้าราชการในสังกัด
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธี
ทำบุญตักบาตร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพร รษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 ธันวาคม 2561    

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการ
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อติดตามการดำเนินงาน
การนับจำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตนจริง เพื่อนำรายงานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รก.ผอ.สพม.41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561    

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศของ สพม. 41 โดยมีนางทรงศิริ
อุนพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561    

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัด
ประชุมร่วมวิพากษ์การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
มี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561    

    นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวด
กิจกรรมในโครงการ TO  BE  NUMBER ONE  ณ ห้าง
สรรพสินค้า BIG C  สาขาจังหวัดกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 ตุลาคม 2561    

    ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง    รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  41  และข้าราชการในสังกัด   ร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานสวดพระอภิธรรมศพ   นางบุญมา  เหมบุตร  มารดา
ของ ดร.ไพรินทร์ เพมบุตร ศึกษานิเทศ์ชำนาญการพิเศษ 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 กันยายน 2561    

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพกา รจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
เทคโนโลยีและวิทยา การคำนวณ ณ ห้องประชุม 99 ปี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 กันยายน 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน สหวิทยาเขตสามง่าม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
5-7 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมา
พิทยาคม


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการจัดทำสารคดีชุด "ครูดี ศรี สพฐ."
ณ ห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานโครงการพัฒนา
ครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot  CamP) 
ประจำปีการศึกษา  2561  ณ  ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมรักการอ่าน
และครูบรรณารักษ์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 สิงหาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ประชุม
ทางไกลแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รูปแบบใหม่ New
DLTV

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 สิงหาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา
ณ 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 18 สิงหาคม 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการปลูกฝังคุณลักษณะ
อังพึงประสงค ์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 สิงหาคม 2561   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในการประชุม
จัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนจังหวัด กำแพงเพชร โดยมี
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพ งเพชร
เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 สิงหาคม 2561   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานเปิดการประชุม
การบริหารงบประมาณ  ไตรมาสที่ 4  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 สิงหาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 และโรงเรียน
ในสังกัด ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพร ะวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวร
นิเวศวิหาร มอบหมายให้พระโสภณคณาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศวิห าร เป็นประธานมอบหนังสืออันทรง คุณค่าแก่โรงเรียน
ในสังกัด สพม.41
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 สิงหาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมในพิธี
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รอง ผอ.สพม. 41 และนางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าให้การต้อนรับ
และนำเสนอการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ต่อ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 สิงหาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รอง ผอ.สพม. 41 และนางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าให้การต้อนรับ
และนำเสนอการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ต่อ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 สิงหาคม 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผอ.สพม.41
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องประชุมรับฟัง
นโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 กรกฏาคม 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยข้าราชการ
กลุ่มนโย บายและ ผน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
แพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร. 10

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้ข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมภารกิจจัดกิจกรรมบำ เพ็ญประโยชน์ จิตอาสา
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 กรกฏาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
(กำแพงเพชร- พิจิตร)  จัดพิธีมอบหนังสือ“ศาสตร์ของ
พระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน   โดย
นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ประธานในพิธี

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 กรกฏาคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิด
การชุมนุมลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปี 2561 ณ โรงเรียนขาณุวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม
กำหนดปฏิทินการตรวจราชการ ณ จังหวัดนครสวรรค์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561   

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  และศึกษานิเทศก์  กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา  ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการ 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561   

   ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการสำนักงานงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ติดตามผล
การดำเนินงานโครงการของนักเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และมอบแนวนโยบาย ณ โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้
รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการสำนักงาน
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าตรวจเยี่ยม
ศูนย์ประสานงาน สพม.41 จังหวัดพิจิตร  ในการแสดง
ความพร้อมแยกเขตพื้นที่  

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ณ
ห้องประชุม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นำโดย
ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแก่นทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พร้อมใจ
สวดมนต์อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือให้ทีม"หมูป่า"

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 27 มิถุนายน 2561   

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานคณะ
กรรมการประเมิ นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ มีนายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล
พิทยาและคณะครู กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 มิถุนายน 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมิ นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ มีดร.ภิญโญ
แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และคณะครู ให้การ
ต้อนรับ
ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 25 มิถุนายน 2561   

    นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับ
มอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 มิถุนายน 2561   

   หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม “สนทนายามเช้า” เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้านการดำเนินงาน  อีกทั้งรับแนวนโยบายจากจังหวัด
กำแพงเพชร  โดยมี นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร  เป็นประธาน 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 18 มิถุนายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย
ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นำข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดเคารพธงชาติ  สวดมนต์ และพร้อมใจ
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  ตามนโยบายรัฐบาล 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 มิถุนายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดโครงการฝึกอบรมทักษะ
การจัดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”(Life  saving)  ปี 2560
โดยมีนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การสนับสนุนและเป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรม
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มิถุนายน 2561   

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด
การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 มิถุนายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามนโยบาย  นายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ณ ห้องปฏิบัติธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 มิถุนายน 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการยื่นแบบขอรับบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ Pension ' Electronic Filing

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มิถุนายน 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยื่นแบบขอรับบำนาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ Pension ' Electronic
Filing
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 มิถุนายน 2561   

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
จัดการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
โดยได้วางมาตรการการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 มิถุนายน 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การดำเนินงานโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 มิถุนายน 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายสวัสดิ์   ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าตรวจเยี่ยม
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ต.วังสำโรงวังหว้า อ. ตะพานหิน
จ. พิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 มิถุนายน 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมให้การต้อนรับ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการโดยเข้าติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ณ จังหวัดพิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 มิถุนายน 2561   

    เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้รับเกียรติจาก นายสมวุฒิ
ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมการจัดเตรียม
ความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล ประจำปี
การศึกษา 2561


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมกิจกรรม
“สนทนายามเช้า” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8  ณ
โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว โดยมีนายพิจิตร วัฒนศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพ งเพชร เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ปฏิบัติธรรมตามนโยบายของ นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 โดยนายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล นำสวดมนต์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุม
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน
นานาชาติ PISA 2018 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม. 41

                                       "อ่านต่อ"

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และภรรยา.เข้าเยี่ยมนักเรียน
โรงเรียนสระหลวงพิทยาและโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ณ รพ.
ชัยอรุณเวชการ กับ รพ.พิจิตร จ.พิจิตร ที่ประสบอุบัติเหต
ุรถรับส่งนักเรียนถูกปิคอัพชน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าเยี่ยมบ้านเด็กหญิง
กนกวรรณ ดอกจันทร์ นักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อ.โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญรพี
กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลน ากภูมิวิทยาคม
พร้อมคณะครู เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศา
คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ณ โรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561   

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีประชุม
สัมมนาวิชาการ “4 ทศวรรษ วัชรวิทยา” โดยมีนายพิเชษฐ์
ใหญ่แก่นทราย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กล่าวรายงาน
ณ หอประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561   

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด และบรรยาย
พิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โดยมีนายพัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพี
วิทยา กล่าวรายงาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

จุดที่ 3-4 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โรงเรียนตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยมีนายสมวุฒิ
ศรีอำไพ ผอ.สพม. เขต 41 เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561   

      ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว "ทิศทางการศึกษา และ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 นำไทยสู่ Thailand 4.0" ณ มหา
วิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561   

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมต้อนรับคณะ
กรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลดำเนินงาน
จังหวัดและชมรมฯ เชิงประจักษ์ ณ หอประชุม
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 30 เมษายน 2561   

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2560
สายที่ 1 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 เมษายน 2561   

     ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ได้เข้าตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจ ดูแลระบบในโครงการ DLIT ณ โรงเรียน
ราษฎร์ปรีชา โรงเรียนมัธยมวัชรกิติยาพา 2 กำแพงเพชร
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 เมษายน 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยข้าราชการ
ในสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าช่วยเหลือและ
เยี่ยม  เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์สอน  นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งทรายวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
จัดให้มีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้า
วันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผอ.สพม.41 นำสวดมนต์บทต่างๆ เพื่อฝึกจิตสมาธิ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อทางราชการ
และ ผู้รับบริการ
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 เมษายน 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายวิรัตน์
ศิริอ่อน รอง.ผอ.สพม เขต41 พร้อมด้วยผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด
ร่วมงานทำบุญเลี้ยงเพลพระและ
รดน้ำดำหัวและขอพร ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการ กพฐ.

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และพิธีรดน้ำดำหัว
ผู้บริหาร เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
ณ โรงเรียนขาณุวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน โดยมี ดร.สมเกียรติ
บุญรอด เป็นประธานการประชุม
จัดหาที่ศึกษาต่อในระดับ
ชั้น ม. 1 และ ม. 4
 ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 เมษายน 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เยี่ยมชมจุดบริการ
ประชาชน ที่เดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยมี ดร. ชุมพล สุวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสน
พิทยาคม ให้การต้อนรับ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 เมษายน 2561   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมรดน้ำดำหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 เมษายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์
การนิเทศ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41
เปิดให้นักเรียนเข้ายื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียน
โดยกำหนดให้ยื่นได้ตั้งแต่ว วันนี้ ถึง วันที่ 11 เมษายน
2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 เมษายน 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยนางจุฬารัตน์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มทองพุ่มเงินกำแพงเพชร
เนื่องในวันจักรี

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 เมษายน 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
กำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ ( หลัง
ร้านไร่ส้ม) ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 เมษายน 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา"เราทำความดี
ด้วยหัวใจ"
ณ บริเวณคูเมืองหลังวิทยาลัยเทคนิค
กำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 มีนาคม 2561   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ให้การต้อนรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 26 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การประชุมผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัด
เพื่อแจกแจงการดำเนินงานของกลุ่มทุกกลุ่ม
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม
บิดาของ  นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม ณ วัดเขาแก้ว จ.สุโขทัย

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมต้อนรับคณะประเมิน
และให้ข้อมูลวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางกนกรัตน์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมในพิธีส่งมอบ
"ห้องสมุดอาเซียน" โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน

ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มีนาคม 2561   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ดำเนินงานแถลงข่าวและทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือคุ้มครองเด็ก โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียน
วัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนวังแขมวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2561   

    นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 พร้อมด้วยนางทรงศิริ อุนพานิย์ ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรม
“สนทนายามเช้า”

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 8 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมให้การต้อนรับและรายงาน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 มีนาคม 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
เข้ารายงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41
ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 มีนาคม 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารเกียรติยศครบ  100 ปี  โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 มีนาคม 2561   

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2561 โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เป็นประธานการประชุม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 มีนาคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ปีที่ 6) ณ  หอ
ประชุมหลังใหม่  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานการศึกษาและคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือ
เตรียมความพร้อม และกำหนดปฏิทินการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
จัดทำคำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบใบประกาศนียบัตร
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการ
โรงเรียนขาณุวิทยา กล่าวรายงานม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
เพื่อประเมินโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
โดยมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมให้กำลังใจด้วย
บรรยากาศอบอุ่น

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“โลกวิชาการและถนนคนเดิน” ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
โดยมีนายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณฑีพิทยาคม กล่าวรายงาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดและ
ให้โอวา งานวันสถาปนาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
และคณะ
ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ วิชาการ ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานและระบบการประเมินแนวใหม่ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นำข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อมีสติในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ณ  ห้องปฏิบัติธรรม  ชั้น  3 สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัด  เข้าร่วมโครงการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการ
สวดมนต์  โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร   เป็นประธาน


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายและแจกแจงการ
ดำเนินงาน ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าเยี่ยมชมผู้ร่วมแข่งขัน
ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัด อีกทั้งให้กำลังใจกับนักเรียน
และครู ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประจำปี 2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 4

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะเข้าตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียนที่กำลังสอบ
O-NET ณ สนามสอบต่างๆ ในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 30 มกราคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าให้กำลังใจกับผู้เข้า
ร่วมประกวดและคณะกรรมการในครั้งนี้ อีกทั้งเยี่ยมชมบูท
แสดงผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 29 มกราคม 2561   

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net)
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 24 มกราคม 2561   

    นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ให้เกียรติเปิดงานรวมพลังสร้างคนดีสู่สังคม ตลาดนัด
คุณธรรม ครั้งที่ 7 มีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าว
ต้อนรับ และนางสาวเพ็ญรพี กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยา กล่าวรายงาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 มกราคม 2561   

    นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 และข้าราชการในสังกัด
ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยตรวจสอบ
ภายในเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 มกราคม 2561   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41มอบหมายให้กลุ่มนโยบาย
และแผน เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 มกราคม 2561   

   นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
และถวายความเคารพพระบรมฉายา ลักษณ์ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 เริ่มพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องใน "วันครู"
ปี 2561

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 มกราคม 2561   

   คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน"วันครู"โดยช่วงเช้า
ดร.รมย์ พะโยม ประธานในพิธีสงฆ์ มีการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 19 รูป โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41
และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธี

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 มกราคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เข้าให้กำลังใจกับโรงเรียน
นครไตรตรึงษ์ ในการรับการประเมินสถานศึกษา
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมี
นายภิญโญ แกร่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มกราคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการประชุม
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560

ณ เขาค้อระเบียงภู รีสอร์ท

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 มกราคม 2561   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
ทั้งนี้ ดร. ประทีป ตระกูลสา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
กำแพงเพชร ได้ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มกราคม 2561   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารสำนักงานฯ โดยมี
นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระราชวชิรเมธี รอง
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 ธันวาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในพิธีบวงสรวง
ดวงพระวิญญาณ พระยาวชิรปราการ (พระเจ้าตากสิน
มหาราช) โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร เป็นประธาน
ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 ธันวาคม 2560   

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่
ณ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมา
พิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 ธันวาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในการมอบ
รางวัลให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ตอบปัญหาศิลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ

ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร  ในอุปถัมภ์พระมหาธิ
วงศาจารย์

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 19 ธันวาคม 2560   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วม พิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
และร่วมทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU ณ สำนัก
ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67
โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร
กล่าวต้อนรับ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม. เขต 41 ร่วม
งานพร้อมผอ.สถานศึกษาในสังกัด ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   

  จังหวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด
รายการถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าว สพฐ." สัญจร
ณ พิพิทภัณฑ์
สถานเรือนไทย จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   

  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษา
“เปิดโลกกว้าง สู่เส้นทางอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
กล่าวต้อนรับ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม.41 กล่าวรายงาน
ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมปิง


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 เข้าร่วมรับฟังการประชุม
แจกแจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ทุกฝ่ายของงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จะมีขึ้นในระหว่าง
วันที่  13-15  ธันวาคม  2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   

  นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 เป็นประธานจัดการประชุม
คัดเลือกและรับรองคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา 
ผลงานระดับดีเด่น  รางวัล  MOE AWARDS  กระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41   

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 เข้าร่วมรับฟังการประชุม
แจกแจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ทุกฝ่ายของงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จะมีขึ้นในระหว่าง
วันที่  13-15  ธันวาคม  2560


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  เป็นประธานการประชุม
หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  การจัดงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมการประชุม
ติดตามสถานการณ์สถานศึกษาประสบอุทุกภัย โดยมี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

ณ  ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 1

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี  ประจำปี  2560 
โดยมีนายธวัชชัย  เกตุพันธ์  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมคณะได้
เดินทางมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา กำแพงเพชร 2
ที่ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับ ดร.ทักดนัย  เพชรเกรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุข
อุดมวิทยา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา กำแพงเพชร 2
ที่ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายศักดิ์ชัย  เพรชแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการ
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุม 99 ปี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  นายประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงค์ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  โดยมี
นายสวัสดิ์  ใจหาญ  นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  และ
ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธีนี้ 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัด
เข้าให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ   นายประเสริฐ์ 
ทิพย์พิมพ์วงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำ
วิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัด
ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
มีนายวิโรจน์ ฉายชูวงค์ ประธานการประเมิน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  รุดดูอาการนักเรียน
มีอาการโรคอุปทานหมู่ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา และ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โค้งไผ่วิทยาและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนคร กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการประชุม
จัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 งบลงทุน รายการ
ค่าครุภัณฑ์  และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ทั้งนี้เพื่อให้
เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ  ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560   

   นายสวัสดิ์ ใจหาร รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41เป็นประธาน
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุของสถานศึกษา โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-6
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560   

  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะ
ที่เดินทางมาตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชม
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (นัดนี้เพื่อน้อง)

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560   

    นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
มอบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่ข้าราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมอินทนิล   วิทยาลัย
เทคนิคกำแพงเพชร  
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา
แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  30  “กำแพงเพชรเกมส์”
ในระหว่างวันที่  1-5  ธันวาคม  2560   ณ  สนาม
กีฬาชากังราว  (ริมปิง)  
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 30 ตุลาคม 2560   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เป็นประธาน
การประชุมมอบหมายแนวนโยบายการดำเนินงาน
ด้านการศึกษา ให้สอดรับกับโรงเรียนในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 ตุลาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีนางอุไรวรรณ
โพธิวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ
ข้าราชการในสังกัด  เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 ตุลาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยมีดร.บุญรักษ์
ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสด็จ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 ตุลาคม 2560   

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน
การแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-15 ธันวาคม
2560 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร  กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมวัชรนารี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 ตุลาคม 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบ
ประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดยมีนายศักดิชัย เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพม.41
เป็นประธานร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ตุลาคม 2560   

   หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจจากพิธีแสดงความยินดี
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม.41 นางปรางมาศ ศรีอำไพ
ภรรยาของท่านผอ.สพม.41 พร้อมด้วยนายคำพอง สมศรีสุข
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 41 และเจ้าหน้าที่ได้นำดอกไม้ไปมอบ  เพื่อ
เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ตุลาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  เข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศอบอุ่น

                                       "อ่านต่อ"