วันที่ 18 กันยายน 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
จัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(จังหวัดกำแพงเพชร)  ครั้งที่  67  ประจำปีการศึกษา
2560  ณ  หอประชุมวัชร-นารี  โรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร


      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 14 กันยายน 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
จัดงานลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  (จังหวัด
กำแพงเพชร)  โดยมี  นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธาน  


      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 1 กันยายน 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม Active Learning ณ ห้องประชุม 99 ปี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 


      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 1 กันยายน 2560   

    สพม.41 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.จัดกิจกรรมโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.
ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์
ไปอังกฤษ ณ สนามโรงเรียนวัชรวิทยา


      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 24 สิงหาคม 2560   

    นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมพิธีแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถานีบริการ
รถไฟฟ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร
 

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 12 สิงหาคม 2560   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธิ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมลงนามถวาย
พระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 8 สิงหาคม 2560   

    นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  ร่วม
ให้กำลังใจนักกีฬาบริดจ์  รายการ  5m World  Youth
Championsthips  2017   ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
เยาวชนชิงแชมป์โลก  ระหว่างวันที่  10-26  สิงหาคม 
2560  ณ  ประเทศฝรั่งเศล

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายสวัสดิ์  ใจหาญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธาน ณ
โรงเรียนลานกระบือวิทยา

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560   

    นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการเปิด
โครงการฝึกอบรมทักษะการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
มีนายสมชาย  สุขดิษฐ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  กำกับ  ดูแลโครงการ 

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560   

     นายสวัสดิ์. ใจหาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าร่วม
ให้การต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ที่ได้
เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
มูลนิธิปิดทองหลังพระ ที่โรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560   

     นายสวัสดิ์. ใจหาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าร่วม
กิจกรรม..จิบกาแฟแชร์ความคิด...ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 จัดพิธี
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี
 2558
มีนายสวัสดิ์ ใจหาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เป็นประธาน
ในพิธี  

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 15 มิถุนายน 2560   

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาประจำปี 2560 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 12 มิถุนายน 2560   

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
จัดประชุมข้าราชการในสังกัด  โดยนายสวัสดิ์  ใจหาญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม สพม.41      

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 2 มิถุนายน 2560   

     นายสวัสดิ์  ใจหาญ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธาน
เปิดการประชุมปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้  IS  :
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้อง
ประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม    


      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 1 มิถุนายน 2560   

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธาน
การทำความตกลงในการร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ณ  โรงเรียนวังไทรวิทยาคม   


      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560   

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธาน
การทำความตกลงในการร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ณ  โรงเรียนวังไทรวิทยาคม   


      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560   

   ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง   รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
เข้าร่วมในการขอรับการประเมินความพร้อมการเปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในโรงเรียนมัธยม
ศึกษา  ณ  โรงเรียนคลองลานวิทยา

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560   

   ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง   รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ปี
การศึกษา  2560   

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560   

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด
การประชุมคณะทำงานในการบรรณาธิการกิจและนำ
เสนอหลักสูตรบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560   

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมต้อนรับ
คณะประเมินการติดตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE


      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560   

   นายสวัสดิ์   ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  พร้อมด้วย
นายธนกร   ฟักทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งและ
บรรจุใหม่

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560   

   นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  โดยมี นายวิรัตน์  ศิริอ่อน  
ดร.ศักดิ์ชัย    เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมบรรยาย

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560   

   นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียน
คุณธรรม ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยาคม

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 11 เมษายน 2560   

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41  เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธวชิรมงคล 
องค์พระยาวชิรปราการ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ผู้อาวุโส

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 31 มีนาคม 2560   

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างวินัยและปลูก
จิตสำนึกขับเคลื่อนการจัดการขยะแบบครบวงจรใน
สถานศึกษาสู่ชุมชน  ปี  2560 

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 31 มีนาคม 2560   

   นายสวัสดิ์   ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่  2 / 2560

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 31 มีนาคม 2560   

   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการ
ในสังกัดเข้าร่วมในรัฐพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฏาราชเจ้า” และ
“วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2560

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 29 มีนาคม 2560   

   นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด
การประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
การเตรียมความพร้อมกลุ่มความถนัดฯ

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 27 มีนาคม 2560   

   นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41    เป็นประธานเปิด
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา  2560

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 17 มีนาคม 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดย
การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ PLC
( Professional learning community )

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 16 มีนาคม 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. เขต. 41.
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
จัดการประชุมเชิงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยระบบ PLC
ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 11 มีนาคม 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. เขต. 41.
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) มีนายสวัสดิ์ ใจหาร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41   เป็นประธานเ

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มีนาคม 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. เขต. 41.
จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด. โดยมีนายสวสัดิ์.
ใจหาญ. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 41. รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. เป็นประธาน.

      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 8 มีนาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  โดยมีนายสวัสดิ์ 
ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธาน  ดร.ศักดิ์ชัย  
เพชรแกมทอง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  และข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมรับฟัง   การประชุมครั้งนี้
      
                                 "อ่านต่อ"

วันที่ 6 มีนาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41.
โดยนายสวัสดิ์. ใจหาญ. รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 41. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 แจ้งแนวนโยบาย  ศธ. และ สพฐ.

                                          "อ่านต่อ"

วันที่ 2 มีนาคม 2560   

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด
โลกวิชาการ ซึ่ง ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองลานวิทยา กล่าวรายงาน ณ โรงเรียน
คลองลานวิทยา


                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  โดย
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ


                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560   

    จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  “พบผู้ว่า  หน้าเสาธง”   โดยมี
นายธานี  ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธาน  และพบปะนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยาคม


                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560   

   นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการพัฒนาความ
สามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ)
ภาษาไทย
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติ
งานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ  O-NET   สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย  โดยกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลทางการศึกษา


                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
เป็นเจ้าภาพในกิจกรรม  “จิบกาแฟ  แชร์ความคิด”  ณ 
โรงเรียนวัชรวิทยา  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  ภายในจังหวัดกำแพงเพชร 
เข้าร่วมในกิจกรรม


                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 21 มกราคม 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  โดย
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา จัดอบรม
เชิงประปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของ
สถานศึกษาเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ  และ
มาตรฐานในลักษณะ  Online


                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 21 มกราคม 2560   

   ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยาย
พิเศษ เรื่องการศึกษาไทย “Education  4.0” ในบริบท
การจัดการศึกษา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ข้าราชการ
ในสังกัด สพฐ. เข้าต้อนรับและรับฟังการบรรยายในครั้งนี้


                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 18 มกราคม 2560   

   ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  41  ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ในพิธี  “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ประจำปี  2560  นำโดยนายศุภกร   ศิริวัฒนากุล
ผู้อำนวยการกลุ่มนsโยบายและแผน  และข้าราชการ
ในสังกัด

                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 11 มกราคม 2560   

   นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร  ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4  ข้าราชการในสังกัด  
ให้การต้อนรับนายธีระณัทฬ์  นิตินันทิวัฒโน  นิติกรชำนาญการ 
ย้ายเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร สพม.41

                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มกราคม 2560   

     นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41นายสวัสดิ์ ใจหาญ
ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แสดงความยินดีกับ
นางฉัตรชนก การเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ได้
ย้ายกลับภูมิลำเนา

                                                "อ่านต่อ"

วันที่ 9 มกราคม 2560   

     บุคลาการทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดรับคำอวยพรจากนายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 41นายวิรัตน์ ศิริอ่อน นายสวัสดิ์  ใจหาญ  ดร.ศักดิ์ชัย
เพชรแกรมทอง   รอง ผอ.สพม.41

                                                "อ่านต่อ"