วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   

   นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ได้รับมอบหมาย
ให้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในนามของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   

  นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 เป็นประธานจัดการประชุม
คัดเลือกและรับรองคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา 
ผลงานระดับดีเด่น  รางวัล  MOE AWARDS  กระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41   

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 เข้าร่วมรับฟังการประชุม
แจกแจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ทุกฝ่ายของงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ที่จะมีขึ้นในระหว่าง
วันที่  13-15  ธันวาคม  2560


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  เป็นประธานการประชุม
หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  การจัดงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมการประชุม
ติดตามสถานการณ์สถานศึกษาประสบอุทุกภัย โดยมี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

ณ  ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 1

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี  ประจำปี  2560 
โดยมีนายธวัชชัย  เกตุพันธ์  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 
เป็นประธาน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   

   นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมคณะได้
เดินทางมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา กำแพงเพชร 2
ที่ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับ ดร.ทักดนัย  เพชรเกรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุข
อุดมวิทยา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา กำแพงเพชร 2
ที่ประสบอุบัติเหตุนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   

   นายศักดิ์ชัย  เพรชแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการ
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุม 99 ปี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  นายประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงค์ 
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  โดยมี
นายสวัสดิ์  ใจหาญ  นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  และ
ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธีนี้ 


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัด
เข้าให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ   นายประเสริฐ์ 
ทิพย์พิมพ์วงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำ
วิทยาคม

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัด
ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
มีนายวิโรจน์ ฉายชูวงค์ ประธานการประเมิน

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  รุดดูอาการนักเรียน
มีอาการโรคอุปทานหมู่ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา และ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โค้งไผ่วิทยาและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนคร กำแพงเพชร

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   

  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ณ ห้องประชุม สพม.41

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560   

   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการประชุม
จัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 งบลงทุน รายการ
ค่าครุภัณฑ์  และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ทั้งนี้เพื่อให้
เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ  ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560   

   นายสวัสดิ์ ใจหาร รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41เป็นประธาน
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุของสถานศึกษา โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-6
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560   

   นายสวัสดิ์ ใจหาร รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41เป็นประธาน
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุของสถานศึกษา โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-6
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา 

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560   

    นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
มอบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่ข้าราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมอินทนิล   วิทยาลัย
เทคนิคกำแพงเพชร  
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560   

    นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา
แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  30  “กำแพงเพชรเกมส์”
ในระหว่างวันที่  1-5  ธันวาคม  2560   ณ  สนาม
กีฬาชากังราว  (ริมปิง)  
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 30 ตุลาคม 2560   

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เป็นประธาน
การประชุมมอบหมายแนวนโยบายการดำเนินงาน
ด้านการศึกษา ให้สอดรับกับโรงเรียนในสังกัด

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 23 ตุลาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีนางอุไรวรรณ
โพธิวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ
ข้าราชการในสังกัด  เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 22 ตุลาคม 2560   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยมีดร.บุญรักษ์
ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสด็จ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร


                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 21 ตุลาคม 2560   

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน
การแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-15 ธันวาคม
2560 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร  กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมวัชรนารี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 17 ตุลาคม 2560   

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบ
ประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดยมีนายศักดิชัย เพชรแกมทอง รอง ผอ.สพม.41
เป็นประธานร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ตุลาคม 2560   

   หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจจากพิธีแสดงความยินดี
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพม.41 นางปรางมาศ ศรีอำไพ
ภรรยาของท่านผอ.สพม.41 พร้อมด้วยนายคำพอง สมศรีสุข
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 41 และเจ้าหน้าที่ได้นำดอกไม้ไปมอบ  เพื่อ
เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
                                       "อ่านต่อ"

วันที่ 5 ตุลาคม 2560   

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  เข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศอบอุ่น

                                       "อ่านต่อ"