วันที่ 6 มีนาคม 2560  

    โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จัดงานนิทรรศการ
เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 6  ในชื่อนิทรรศการรวมพลัง
สร้างคนดีสู่สังคม  ตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 6 
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
  
 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  

   นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดงานจัด
มหกรรมการเรียนรู้ทางวิชาการ
ซึ่งนายอุกฤษฎ์ จันทฤก
ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา กล่าวรายงาน
 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  

   นายแปลก  เพ็งยอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามง่าม
ชนูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน อาสาสมัครครู
เกาหลีและทหารมณฑลที่ 36 เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม
จิจอาสา ณ โรงพยาบาลสามง่าม และกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  

  นางสาวเพ็ญรพี   กลับกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม และคณะข้าราชการในสังกัด
ให้การต้อนรับ ท่านปราโมทย์ โชติมงคล (ผอ.ศูนย์
โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ)   ท่านจุลินทร์
ลักษณวิศิษฎ์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  

   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จัดกิจกรรมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  โดยคณะผู้บริหาร ครูและ
นักเรียน

                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 10 ตุลาคม 2559  

   นายหาญ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี
วังบัวคัพ ครั้งที่ 29   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธ

 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 20 กันยายน 2559  

   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยนายหาญ หงษ์ยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาวิชาทหาร
รวมสามจังหวัด (นครสวรรค์.กำแพงเพชร.อุทัยธานี)
127 สถานศึกษา สังกัด มทบ.31 เข้ารับการประเมินโครงการ
ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 10 กันยายน 2559  

    นักเรียนโรงเรียนไทรงามพิทยาคม  รับการอบรมขับขี่
ปลอดภัยและทดสอบการรับใบอนุญาตขับขี่  เพื่อนำไปใช้
กับชีวิตประจำวันและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ณ ร.ร.ไทรงามพิทยาคม
 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559  

    โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1
runner up- World Bond Robot Contest 2016   ณ
ประเทศไต้หวัน โดยมี ดร.สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะรอลุ้นและเป็นกำลังใจอย่าง
ใกล้ชิด
 
 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559  

  โรงเรียนสากเหล็กวิทยา คว้าแชมป์การแข่งหุ่นยนต์กู้ภัย 
ประเภทประชาชนทั่วไป และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันรายการ World Robot Games 2016 DISASTER
RECIVERY ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 
 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559  

    ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ประธานในพิธีโครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนและ
ครูโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
 
 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  

   โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยนายอำนวย  
อภิชาตตรากูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับ สัสดี
จังหวัดกำแพงเพชร และ กกต.กำแพงเพชร นำ
รด.จิตอาสา และลูกเสืออาสา กกต.เดินรณรงค์
เชิญชวนการออกเสียงประชามติ
 
 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
นำโดย นายบูรพา  พรหมเจียม  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา  และคณะ  เพื่อ
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปี
งบประมาณ 2558  

                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
นำโดย นายบูรพา  พรหมเจียม  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา  และคณะ  เพื่อ
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปี
งบประมาณ 2558  

                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559  

    โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ  จัดงานหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการออม และฐานพอเพียง   โดยมี
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
ให้เกียรติเยี่ยมชมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
การออม และฐานพอเพียง   มีนายวณัฐพงศ์   ทองคำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ  ให้การต้อนรับ 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  

    โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ  จัดงานหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการออม และฐานพอเพียง   โดยมี
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
ให้เกียรติเยี่ยมชมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
การออม และฐานพอเพียง   มีนายวณัฐพงศ์   ทองคำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ  ให้การต้อนรับ 
                                         "อ่านต่อ"

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

        “แผนหนีไฟและเสริมทักษะการเอาตัวรอดนักเรียน”  
โรงเรียนราษฎร์ปรีชา โดย ดร.บรรจบ ภูโสดา ผู้อำนวยการ
โรงเรียน  จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
ให้กับนักเรียน โดยนายกจักกรี จริยาจินดาเสถียร  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา
    เป็นประธาน

                                         "อ่านต่อ"
วันที่ 20 มิถุนายน 2559

       โรงเรียนคลองลานวิทยา  นำโดยนายสมชาย  อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู   นักเรียน เข้ารับมอบ
ต้นกล้าสักทรงปลูก   จากนายบุญธรรม ทองพิจิตร   นายอำเภอ
คลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร  นำไปปลูกในหน่วยงานเพื่อ
เป็นสิริมงคลต่อไป


                                         "อ่านต่อ"
วันที่ 14 มิถุนายน 2559

       นายหาญ   หงส์ยนต์    ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์   ให้การต้อนรับคณะผู้ถ่ายทำรายการโทรทัศน์
จากบริษัท ไทเกอร์ มิเดีย เน็ทเวิร์ค เข้ามาถ่ายทำรายการ
“มองมุมใหม่  Five Focus”  ซึ่งจะออกรายการ ทาง  สถานี
โทรทัศกองทัพบก ช่อง 5   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.05 น.
 
                                         "อ่านต่อ"
วันที่ 13 มิถุนายน 2559

        ข้าราชการ  และนักเรียน  ในสังกัดโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
ร่วมกับจังหวัดพิจิตร โดย นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร   เป็นประธานการปลูกต้นไม้ใน  โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ  "รวมพลังประชารัฐ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน"
 
                                         "อ่านต่อ"
วันที่ 10 มิถุนายน 2559

        ข้าราชการ  และนักเรียน  ในสังกัดโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
ร่วมกับจังหวัดพิจิตร โดย นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร   เป็นประธานการปลูกต้นไม้ใน  โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ  "รวมพลังประชารัฐ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน"
 
                                         "อ่านต่อ"
วันที่ 9 มิถุนายน 2559

        โรงเรียนวชิรปราการวิทยา จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระชนมายุครบ  7  รอบ
มีดร.สุทธิพงษ์  ธรรมสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยา
เป็นประธานเปิดโครงการ 
 
                                         "อ่านต่อ"
วันที่ 3 มิถุนายน 2559

        นายหาญ หงส์ยนต์   ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎรังสรรค์ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัด
กำแพงเพชร   และผู้บริหารสถานศึกษา  ตลอดจนข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  
ได้ร่วมลงนามถวายพระพร
 
                                         "อ่านต่อ"
วันที่ 3 มิถุนายน 2559

        นายจำเนียร พิมพ์แดง และ นางสาวบุญมา ช้างทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พร้อมคณะครู
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เดินทางเข้ารับรางวัลโครงการ
ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิม
พระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 รอบที่ 1 จัดโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเอเซีย กทม.
 
                                         "อ่านต่อ"
วันที่ 3 มิถุนายน 2559

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องความร่วมมือใน
กิจการลูกเสือ จำนวน 9 โรงเรียน โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามทำ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ห้องประชุมชั้น 8 ตึกสำนักงาน
อธิการบดี (ตึก 14)

                                         "อ่านต่อ"