วันที่ 30 ส.ค. 2554

       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 นายชาลี นาคเอี่ยม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรการสอนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (โครงการ
กลยุทธการพัฒนาครูมืออาชีพ) โดยมี นายบูรพา พรหมเจียม หัวหน้ากลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม
ครั้งนี้จำนวน 62 คน ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

 
 
 
 
 

 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com