วันที่ 24 พ.ย.2554

    นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 (พิจิตร) โดยมีนายธีรวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินกล่าวรายงาน
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา
ศิลปหัตถกรรมและการแสดงวัฒนธรรมไทย และเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดพิจิตรำนวยกระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2554 ต่อไป

 

เรวัต สุขโอสถ ภาพ/ พัชรินทร์ อ่วมสถิตย /ข่าว

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com