วันที่ 9 มกราคม 2560                           
       

       ข้าราชการในสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษา  ร่วมรับพรปีใหม่ จาก นายสงวนศักดิ์   เศรษฐีธัญญาหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นายวิรัตน์ ศิริอ่อน  นายสวัสดิ์ ใจหาญ  
ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมรับพรด้วย
บรรยากาศอบอุ่น 
     

 
 

 
 
 
 
 
 ภาพ : ทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ
รายงานข่าว
: พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com