วันที่ 21 มกราคม 2560                           
       

       นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมในงานนิทรรศการราชภัฎกำแพงเพชรวิชาการ  ครั้งที่  13  “ศาสตร์ของ
พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”   โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร   รองเลขาธิการ  กพฐ.  เข้าบรรยายพิเศษ
เรื่องการศึกษาไทย  “Education  4.0”  ในบริบทการจัดการศึกษา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งในงานนี้
มีผู้บริหารเขตพื้นที่  ผู้บริหารสถานศึกษา   และข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เข้าร่วมรับฟัง  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น  3  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกำแพงเพชร  

     

 
 

 
 
 
 
 ภาพ :เครือข่ายประชาสัมพันธ์
รายงานข่าว
: พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com