วันที่ 21 มกราคม 2560                           
       

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  โดยกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
ทางการศึกษา จัดอบรมเชิงประปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานในลักษณะ  Online   ซึ่งนายสงวนศักดิ์   เศรษฐีธัญญาหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธานเปิด  นางสาวเทียมใจ
จันทร์เดช  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา  กล่าวรายงาน 
ณ   ห้องประชุมพูลเขียว   โรงเรียนวัชรวิทยา
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 ภาพ :
รายงานข่าว
: พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com