วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560                           
              

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นเจ้าภาพในกิจกรรม  “จิบกาแฟ  แชร์ความคิด” 
ณ  โรงเรียนวัชรวิทยา  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายในจังหวัดกำแพงเพชร
เข้าร่วมในกิจกรรมอาทิ  เช่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 ,2 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกำแพงเพชร และหน่วยงานการศึกษาเอกชน ฯลฯ ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่ นายอำนวย
อภิชาตตรากูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  นายจำนง  อินทพงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัชรวิทยา   ดร.สุทธิพงษ์   ธรรมสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีนายรม  พะโยม  ศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชร  เป็นประธานในกิจกรรม “จิบกาแฟ  แชร์ความคิด”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พบปะสนทนาในเรื่องการดำเนินงานที่ต้องสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และหลอมรวมแนวความคิด
และปฏิบัติให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน   ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนวัชรวิทยาในการจัด
กิจกรรมนี้อีกด้วย


     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : รายงานข่าว
: พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com