วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560                           
              

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ  O-NET
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
ซึ่งแบ่งเป็น  4  จุด ได้แก่  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม   โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์  
จังหวัดกำแพงเพชร    โรงเรียนสระหลวงพิทยา   โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  เพื่อแนะแนว
การปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานการสอบ  O-NET   สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมปลายโดยมีคณะครูผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่  นายวิรัตน์ 
ศิริอ่อน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   นายบูรพา  
พรหมเจียม   อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา     

 
 

 
 
 
 
 
 
 ภาพ :ทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com