วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560                           
              

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41   จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  โดยมีนายสวัสดิ์  ใจหาญ   รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการดำเนินงาน  โดยมีผู้เข้าสมัครสอบ
จำนวน  186  คน   ทั้งนี้มีผู้เข้าสอบจริง  จำนวน  134  คน   ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์
สถานที่สอบจาก  นายอำนวย  อภิชาตตรากูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  และคณะครู
ผู้คุมสอบ  ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้วจะดำเนินการประกาศผู้สอบผ่าน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2560 

     

 
 

 
 
 
 
 ภาพ :ทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com