วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560                           
              

      นายสวัสดิ์   ใจหาญ   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41   เป็นประธาน
เปิดการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  เขียน  และการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ภาษาไทย  โดยมี
นางเทียมใจ  จันทร์เดช   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา  กล่าวรายงาน
การพัฒนานี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการแก้ไขการอ่านไม่ออก   เขียนไมได้
ของนักเรียนในระบบการศึกษาไทยให้สัมฤทธิ์ผล  รวมถึงการอ่าน  เขียน  และสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
ภาษาไทย  ได้รับความอนุเคราะห์จาก  รศ.ดร.  สุนทรี   ดวงทิพย์   คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกำแพงเพชร  เป็นวิทยากร  ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วยครูภาษาไทยที่ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จากทุกโรงเรียนในสังกัด
ทั้ง  62  โรงเรียน  จำนวน  124  คน  ณ  ห้องประชุม  99  ปี   โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

     

 
 

 
 
 
 
 ภาพ :ทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com