วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560                           
              

       จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  “พบผู้ว่า  หน้าเสาธง”   โดยมีนายธานี  
ธัญญาโภชน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธาน  และพบปะนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม   ซึ่งมี
นายสวัสดิ์   ใจหาญ   ดร.ศักดิชัย   เพชรแกมทอง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  เขต 41 และ
หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว   ทั้งนี้นายอำนวย   อภิชาตตรากูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยาคม    คณะกรรมการสถานศึกษา   คณะครู   ให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

     

 
 

 
 
 
 
 
 ภาพ :ทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com