วันที่ 2 มีนาคม 2560                           
              

      โรงเรียนคลองลานวิทยา จัดนิทรรศการโลกวิชาการประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย
เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด
โลกวิชาการ ซึ่ง ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา กล่าวรายงาน การจัด
งานนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมให้แก่ผู้เรียน พัฒนาทักษะด้านวิชาการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับนักเรียน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา  2559  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน เข้าร่วมชื่นชมผลงานนักเรียน ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


ภาพ : ทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com