วันที่ 6 มีนาคม 2560                           
              

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. โดยนายสวัสดิ์. ใจหาญ.
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 41. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แจ้งแนวนโยบาย
ที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเข้าประชุม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2560. ทั้งนี้มีดร.ศักดิ์ชัย
เพชรแกมทอง. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
และคณะข้าราชการในสังกัด. เข้ารับฟังและนำไปปฏิบัติเพื่อสนองนโยบายต่อไป

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com