วันที่ 8 มีนาคม 2560                           
                 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  โดยมีนายสวัสดิ์ 
ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธาน  ดร.ศักดิ์ชัย   เพชรแกมทอง   รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมรับฟัง   การประชุมครั้งนี้
สืบเนื่องจากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม  2560
ที่เข้ารับนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และนำมอบสู่ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด   เพื่อนำ
ไปปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน  อีกทั้งหลอมรวมความคิดในการดำเนินงานตามนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มีผลสัมฤทธิ์ต่อตัวนักเรียนในสังกัด   ณ   ห้องประชุม 99 ปี   โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com