วันที่ 9 มีนาคม 2560                           
                 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. เขต. 41. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด. โดยมีนายสวสัดิ์. ใจหาญ. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 41.
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. เป็น
ประธาน. นายวิรัตน์. ศิริอ่อน. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดพิจิตร. และข้าราชการในสังกัด. เข้าร่วมรับนโยบาย
จากการประชุมครั้งนี้. โดยรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำไปปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน. อีกทั้ง
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานในด้านความเปลี่ยนแปลง. ซึ่ง
สถานศึกษาต้องรับทราบและนำไปเป็นแนวปฏิบัติและเพื่อทราบ. และในการนี้ได้รับเกียรติ
จากนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร.
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร. บรรยายพิเศษในการหลอมรวมความเข้าใจในงานของ
ศึกษาธิการจังหวัด. และประสานความร่วมมือในทุกฝ่ายด้านการดำเนินงาน

     

 
 

 
 
 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com