วันที่ 11 มีนาคม 2560                           
                 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  โดยกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)  มี นายสวัสดิ์   ใจหาร 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธานเปิดการอบรม  นางสาวเทียมใจ  จันทร์เดช  ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา  กล่าวรายงาน   ซึ่งมีครูผู้สอน  คณิศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยี  รวม  200 คน  จาก  62  โรงเรียน   เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้   ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จาก 
รศ.ธีรวัฒน์  ประกอบผล  ผู้เชี่ยวชาญด้าน  STEM  Education ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ  หอประชุม
วัชรนารี  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com