วันที่  16 มีนาคม 2560                           
                 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. เขต. 41. โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
จัดการประชุมเชิงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยระบบ PLC
โดยมีนายสวัสดิ์. ใจหาญ. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. เป็นประธาน
การประชุม นางสาวเทียมใจ. จันทร์เดช. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ. กล่าวรายงาน. ได้รับความอนุเคราะห์จาก
นายสมชาย มิตรมูลทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้. ณ
ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

     

 
 

 
 
 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com