วันที่ 17 มีนาคม 2560                           
                 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ PLC
( Professional learning community )โดยมี นายสวัสดิ์  ใจหาญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานการประชุม นางสาวเทียมใจ  จันทร์เดช  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
กล่าวรายงาน  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเมีความรู้ เกี่ยวกับ PLC ( Professional
learning community )และนำไปใช้เป็นองค์ประกอบ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การปฎิบัติในสถานศึกษา
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมชาย  มิตรมูลทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวขาญ สพป. นครราชสีมา เขต 1
ซึ่งมีครูผู้สอนโรงเรียนละ  4  คน  และ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156  คน  ณ ห้องประชุม Meeting1 CK Convention hall จังหวัดพิจิตร

     

 
 

 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com